فروش سهام شرکت ساختمانی عمران بیستون

1000000

توضیحات

9809988499900227

140050460000107356
اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول-نوبت اول

 

در خصوص پرونده اجرائی کلاسه 9900369 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی کرمانشاه له فرهاد محمدی جاوید  و علیه شرکت ساختمانی عمران بیستون غرب دایر دایر بر مطالبه وجه و متفرعات مندرج در اجراییه لذا

واحد اجرای احکام مدنی شعبه دوم کرمانشاه در نظر دارد مال غیرمنقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

 

مشخصات مال:

سهام شرکت ساختمانی عمران بیستون غرب به شماره ثبت 6116 و شناسه ملی 10660065690 به شرح یکصد سهم 10 هزار ریالی و مجموع سرمایه به ارزش یک میلیون ریال که سهامداران آن به شرح ذیل می باشد:

هوشنگ سلیمی دارای 40 سهم، زهرا سلیمی کنشی 5 سهم، بهمن کرمی پیرمحمدی 5 سهم، خانم هانیا الماسی 5 سهم و رضا جمشیدی 45 سهم.

–    برابر استعلام به عمل آمده  به شماره 140030916519000167 مورخ 1400/06/29 از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان کرمانشاه و همچنین گواهی مالیاتی به شماره 711/45582 مورخ 1390/12/23 اداره امورمالیاتی کرمانشاه، ارزش مجموع سهام شرکت به مبلغ 1/000/000 ریال معادل صدهزارتومان ارزیابی شده است که مزایده آن برای روز شنبه مورخ 1400/09/27 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده، خریدار یا خریداران می توانند در راستای ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی با در دست داشتن درخواست کتبی به دادگستری کل استان کرمانشاه – طبقه همکف – شعبه دوم اجرای احکام مدنی مراجعه و پس از اخذ دستور دادرس محترم اجرا مقدمات لازم جهت ملاحظه مال موضوع مزایده فراهم شود ، مزایده از قیمت ارزیابی شروع و هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید  بعنوان برنده مزایده اعلام (ماده 128 ق.ا.ا.م) و مکلف است 10 درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب 740100004056012907595698 سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آنرا حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند. درصورت عدم پرداخت مابقی بهای مال در موعد مقرر، سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه به نفع دولت ضبط خواهد شد (ماده 129 ق.ا.ا.م) ضمنا کلیه شرکت کنندگان در مزایده موظف هستند قبل از شروع مزایده با در دست داشتن اصل قبض واریزی مبلغ ده درصد ارزیابی شده مال موضوع مزایده به سپرده دادگستری و تحویل آن به شعبه اقدام نمایند، در غیر اینصورت از حضور آنان در جلسه برگزاری مزایده ممانعت بعمل خواهد آمد.

 

دادورز شهبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان کرمانشاه-احمد نصرتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27 ساعت 10:30