فروش سنگ ساختمانی

226000000

توضیحات

9809980932400547

140091460000473896
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان اسلامشهر

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(( آگهی مزایده ))

در پرونده فوق الذکر آقای میرهدایت موسوی محکوم است به پرداخت مبلغ 299/021/923 ریال در حق آقای عبدالرضا مختاری و مبلغ 4/000/000 ریال نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر: کارشناسی و تعیین قیمت روز و مزایده سنگ ساختمانی توقیف شده در آدرس میدان نماز بلوار الغدیر جنب دارالسلام غرفه 12 بازار سنگ اسلامشهر، سنگ ساختمانی نما عرض 40 سانتی متر از نوع تراورتن رنگ کرمی از معدن حاجی آباد به مقدار طول 282/32 متر حدود 113 مترمربع به مبلغ 226/000/000 ریال معادل بیست و دو میلیون و ششصد هزار تومان.

1 – توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.

2- محل فروش اموال: دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اسلامشهر

3-هرکس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده دوشنبه 1400/9/22 از ساعت  12  الی 13  می باشد برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت12 الی13