فروش سرقفلی حجره تره وبار مرکزی تهران فازیک

450000000000

توضیحات

9709988675200022

140068460000423637
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان خنداب  بشماره 970088  مورخ 19/4/1400 محکوم علیه اصغر مطب زاده میر کوهی فرزند علی اکبر  محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 14 قطعه سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 1.675.000 ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له زهرا شراهی ونيز پرداخت مبلغ 21.000.000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  سرقفلی حجره واقع در بازار بزرگ میوه وتربار مرکزی تهران –فاز یک –ساکن a1پلاک 22حجره مرحوم مطلب زاده  اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران انتهای خانی آباد نو ضلع شمالی بزرگراه آزادگان ،میدان مرکزی میوه وتره بار فاز یک سالن A1پلاک 22  و با کیفیت مورد ارزیابی سرقفلی شش دانگ یک باب حجره واقع در فاز یک سالن A1 پلاک 22بازار بزرگ میوه و تره بار تهران حجره مرحوم مطلب زاده که میزان 5/1 دانگ مشاع از شش دانگ متعلق به مرحوم مطلب زاده بوده و از سالن a1فاز یک حجره با سقف و ستون فلزی بصورت سوله با ارتفاع بیش از 5متر –با کف سنگ و دارای ابنیه در ضلع شمالی آن بصورت دفتر کار در همکف و طبقه فوقانی که راه ارتباطی بوسیله پله فلزی و حجر دارای درب فلزی کامل بازشودولنگه است جلوی حجره سکوی با ر اندازی با سقف سبک و یک فضای مسقف بری نگهداری میوه و پارک خودرو سنگین و سبک جهت حمل مشاهده گردید  برابر نامه شماره 459421/614مورخ 19/5/1400حق مالکانه 20% ارزش افزوده (حقوق مالکانه شهرداری )با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  سرقفلی  مبلغ  450.000.000.000ريال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک مذکور به حاج اکبر مطلب زاده می باشد که اکنون فوت شده است و اکنون در اختیار دختران وی و تک پسر به هویت اصغر مطلب زاده می باشد .ملک به صورت تجاری بوده و در حال حاضر در اجاره مهدی جمالی به مدت 4سال می باشد در خصوص اجاره لازم به ذکر است که دختران مرحومه بصورت شراکتی با مستاجر کار میکنند و مبلغ اجاره بها مشخص می باشد و دختران از در آمد حجره به اصغر مطلب زاده مبلغی می دهند . لذا مقرر گردید  از سهم الارث محکوم علیه میزان دویست ودوازده ده هزارم دانگ (212%) از  سرقفلی حجره واقع در بازار بزرگ میوه وتربار مرکزی تهران –فاز یک –ساکن a1پلاک 22حجره مرحوم مطلب زاده به مبلغ 1.588.675.000ريال در روز  یکشنبه مورخ 21/9/1400ازساعت 9الی 9:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت9الی9:30