فروش سرامیک

10462500

توضیحات

9809982162000848

140091460000485136
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

متن مزایده اموال منقول

مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده بر حسب محکوم علیه آقای سعید بانوی فرزند ستار محکوم به پرداخت مبلغ  5.480.000.000 ریال بابت اصل خواسته و تاخیر تادیه وهزینه دادرسی و حق الوکاله در حق محکوم له سید یاسرجوادی و پرداخت مبلغ  274.000.000 ریال  بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا با عنایت به معرفی مال از سوی محکوم له  انبار اقلام مورد تعرفه واقع در جاده قديم قم، شورآباد، خيابان مدني، انتهاي بن بست صالح، پلاك 29 (انبار اخلاص) از توابع كهريزك، بازديد و ضمن استماع اظهارات طرفين، استعلام قيمت از مراكز فروش مصالح چيني و سراميك در تهران و بررسي ميداني، نظريه نهايي به شرح زير اعلام مي‌گردد اقلام مورد تعرفه الف- تعداد 7 پالت 42 عددي 2 تايي سراميك با ابعاد 75*75سانتيمتر با مساحت 330 مترمربع از نوع لامبورگيني ساخت ايتاليا وب- تعداد 4 پالت 26 عددي 2 تايي سراميك با ابعاد 60*60 سانتيمتر با مساحت 150 مترمربع از نوع لامبورگيني ساخت ايتاليا  که بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری قسمت الف به مبلغ 7.425.000.000 ریال و قسمت ب- به مبلغ 3.037.500.000 ریال  که جمعا” به مبلغ 10.462.500.000 ریال برآورد قیمت شده است که قیمت پایه برای مزایده است تقاضای محکوم له برای مزایده اموال معرفی شده مقرر شده در روز 1400/09/16 از ساعت 11/00 الی 12/00 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد  ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شود.

رضا حسینی -دادورزدفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت11 الی12