فروش ساعت مچی

80000000

توضیحات

9509982160800216

140068460000440412
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 981817/2 ج وبرابر دادنامه 9309972160800714 و اجرائیه 9710422160800239  صادره ازشعبه 43  دادگاه عمومی حقوقی تهران له آقاي علیرضا فراکیش با وکالت اقای سید فرزاد غنی و علیه خانم فاطمه اقا گلیان  فرزند محمود با وکالت اقای  بهنام  ابراهیمی  محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ 117/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ 1391/04/20 تا زمان وصول با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی ( پس از محاسبه  و وصول هزینه دادرسی مربوط در مرحله اجرا ) و نیز پرداخت خسارات دادرسی در حق محکوم له و نیز پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت شده و اموال منقولی طبق صروتجلسه مورخ 98/11/28  توسط وکیل محکوم علیه معرفی و توقیف  و توسط کارشناس رسمی دادگستری در نشانی تهران میدان ولی عصر خ شقایق پ8 طبقه 2 واحد 10  به شرح ذيل ارزيابي و توصيف اجمالي گرديد.

اظهار نظر كارشناسي : با توجه به نواسانات بازارو شرایک حاکم بر خرید و فروش  اینگونه ساعتها  ارزیابی  از 18 فقره ساعتهای با مارکهای  طبق جدول پیوست در پرونده  جمعا به مبلغ 80/000/000 تومان برای پایه مزایده براورود و اعلام نظر میگردد

بنا براین  18 فقره ساعت مچی  فوق الذکر وفق نظر کارشناسی و با پایه کارشناسی( منعکس در )جمعا به مبلغ 80/000/000 تومان  از طریق مزاید ه بفروش میرسد

مقرر گرديد  اموال منقول (ساعتهای فوق الذکر ) در روز  چهارشنبه مورخ 1400/9/24  راس ساعت 11 در  مجتمع قضائی شهید صدر در نشانی واقع در تهران خیابان شیخ بهایی شمالی 12 متری اول مجتمع  قضائی صدر طبقه اول اتاق مزایده به فروش برسد ، قيمت ساعتها از پایه  بهاي ارزيابي شده شروع و به شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد بهاء ( اخرین  مبلغ پيشنهادي ) نقداً و في المجلس از برنده مزايده اخذ و الباقي ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده نيز بايد در صندوق دادگستري توديع و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك و تائید مورد مزايده  توسط دادرس محترم  دادگاه بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد و ضمنا شرکت کننده گان در مزایده میبایست با کارت عابر بانک به انضمام پرینت اخرین موجودی  حساب خود یا یک فقره چک تضمینی به میزان 10 درصد اخرین مبلغ پیشنهادی خود در جلسه  حاضر گردند  در صورت عدم موارد فوق از حضور  انها بعنوان خریدار در جلسه مزایده خودداری خواهد شد و نیز کلیه هزینه های مزایده برعهده خریدار است و این اجرا ی احکام هیچ گونه مسئولیتی دراین قبال ندارد و این  امر مستلزم تقدیم  داد خواست مجزی میباشد و ضمنا شرکت کننده گان در مزایده میبایست با کارت عابر بانک به انضمام پرینت اخرین موجودی  حساب خود یا یک فقره چک تضمینی به میزان 10 درصد اخرین مبلغ پیشنهادی خود در جلسه  حاضر گردند  در صورت عدم موارد فوق از حضور  انها بعنوان خریدار در جلسه مزایده خودداری خواهد شد  ./

مدیر دفتر شعبه  دوم  اجرای احکام صدر تهران صالحی تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت11