فروش ساختمان مسکونی قصرشیرین خ پیروزی

14000000000

توضیحات

9909983484100144

140050460000102025
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قصرشيرين

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول

 

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه9900189 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین له خداداد رویین دل علیه مهدی ملکی دایر بر محکومیت مالی ، شعبه اول اجرای احکام مدنی قصرشیرین در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.مشخصات ملک:یک واحد ساختمان مسکونی یک طبقه بازیرزمین واقع در شهرستان قصرشیرین-خ پیروزی-کوچه 8 متری دارای پلاک ثبتی 5 فرعی از 11 اصلی ناحیه 5 بخش 4 قصرشیرین بصورت شش دانگ به نام محکوم علیه مهدی ملکی است حدودات عرصه ملک برابر 224/13 متر مربع می باشد.عرصه ملک مذکور به صورت طلق می باشد.مصالح به کار رفته از نوع اسکلت آجری و فلزی بوده نما بصورت سنگ و نمای رومی با قدمت بیش از 5 سال می باشد که دارای امتیاز آب ،برق،گاز وتلفن است .مساحت اعیانی با احتساب زیرزمین 161/29 متر مربع می باشد.ملک موصوف در بازداشت یا رهن نمی باشد .ارزش پایه شش دانگ واحد مسکونی با عنایت به کلیه عوامل موثر و بدون در نظر گرفتن جرائم و بدهکاری های جانبی به شهرداری و اداره مالیات و غیره در شرایط فعلی با کاربری مسکونی با ارزش پایه به نرخ روز 14000000000ریال معادل یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان بر آورد می گردد مزایده برای روز دو شنبه مورخ1400/9/15 ساعت 10صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در قصرشیرین –میدان مهدیه –طبقه دوم دادگستری –واحد اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 2171293752003نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت10