فروش زمین کشاورزی مشاع صحنه

9600000000

توضیحات

9309988440300777

140050460000109426
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان صحنه

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده نوبت دوم

بموجب دادنامه شماره9310098440301267و دادنامه شماره 9309978440300977-محکوم عليه حجت الله پرويزي محکوم است به پرداخت 750/000/000ريال اصل خواسته وخسارت تاخير تاديه ازتاريخ 91/4/01وپرداخت 2/250/000ريال بابت هزينه دادرسي وپرداخت مبلغ 36/999/999ريال بابت حق الوکاله وکيل در حق محکوم له مصطفي ويس احمدي  در حق صندوق دولت  که طبق تقاضاي  محکوم له نسبت به فروش اراضي زراعي شامل يک قطعه زمين کشاورزي آبي به مساحت 5000متر مربع  در حد جنوبي ميدان بسيج واقع شده است به استناد يک فقره سند وکالت فروش اموال غير منقول)تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي شماره 10صحنه به تاريخ 1397/12/12به ميزان وساحت 1150متر مربع زمين مشاعي به به شرح مفاد تصوير سند ابرازي ملک در ضلع شمال به خيابان کارگر واداره بهزيستي شهرستان صحنه ودر حد غرب به ساختمانهاي احداثي ودر ضلع شرق به هنرستان کار ودانش شهداي مرصاد وبناهاي موجود ودر حد جنوب به خيابان فدک 4محدود ومنتهي مي شودزمين به صورت مشاعي وبدون قطعه بندي ميباشد.با توجه به بافت محله ونوع احداثي ها ومعابر در طرفين ملک ومحل قرار گيري آن وميزان مساحت موجود قرار گرفتن در محدوده شهر به لحاظ انجام واقدامات در جهت کاربري مسکوني وتفکيک به قطعات بر مبناي ضوابط ومقرارت شهرسازي )در حال رسيدگي وتبديل به وضعيت مي باشدمساحت مد نظر در حدود 648/51متر مربع (باقيمانده-طبق تصوير نقشه ملاحظه شده (تفکيک محلي بصورت حدودا 216/7متر مربعي )محل دقيق آن محرز ومشخص نگرديده است .ارزش ميزان مساحت موجود (648/51متر مربع )9/600/000/000ريال معادل (نهصد وشصت ميليون تومان ) ارزش گذاري شده است. مزايده براي مورخ 1400/10/02ساعت 8/30دقيقه الي 9/00صبح در محل اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه با حضور نماينده دادستان برگزار ميگردد خريداران مي توانند تاپنج روز قبل از انجام مزايده باهماهنگي اين اجرا از ملک بازديد به عمل آورند مال مورد مزايده به بالاترين قيمت ارائه شده واگذار خواهد شد شايان ذکر است که متقاضيان شرکت در مزايده مي بايست ده درصد از مبلغ پايه مزايده را درحساب سپرده دادگستري توديع وقبض آن را بهمراه داشته باشند .کليه هزينه هاي اجرايي وثبتي به عهده برنده مزايده مي باشد.

دادورز شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري صحنه -علي محمدي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/02ساعت8:30الی10