فروش زمین کشاورزی مشاع صحنه درکه

5000000000

توضیحات

9509988440300304

140050460000102452
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان صحنه

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهي مزايده نوبت دوم

به موجب دادنامه شماره 9509978440300720محکوم عليهم1- جواد گردوني2- عبدالرضاگردوني 3- شکوفه گردوني 4- فريده گردوني 5-فرشته گردوني6-محمدرضا گردوني محکوم هستند به فروش ماترک مرحوم علي اکبرگردوني مطابق نظريه کارشناس که وفق ماده 138قانون اجراي احکام مدني  -ملک ماترک مرحوم علي اکبر گردوني  فرزند مرحوم علي ودرحومه شهرستان صحنه ودر مسير جاده آسفالته روستاي درکه به مساحت کل (50سهم) 9500متر مربع با مشخصات  X=746723وy=381799شمالا به زمين فيروز تيموريان ،جنوبا پوريا ذوالنوري ،شرقا جوي آب وغربا جاده آسفالت محدود مي باشد -به استناد يک جلد سند دفترچه اي به شماره 3377مورخ 1370/12/26آقاي علي اکبر گردوني مبذر 50سهم مشاع زمين مزروعي وباغي از ششدانگ قريه صحنه پلاک 1اصلي واقع در بخش 8باختران مالکيت داشته است .به استناد سند مالکيت 22992مورخ 1397/8/27دفتر اسناد رسمي شماره 73صحنه مالکيت مقدار 25سهم مشاع زمين مزروعي وباغ از مقدار 50سهم مشاع زمين مزروعي وباغ از ششدانگ قريه صحنه پلاک يک اصلي واقع در بخش هشت باختران موضوع سند شماره 3377به قائم مقامي اجراي احکام مدني شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان صحنه به خانم ناهيد کرميان انتقال يافته است . به استناد تصوير جوابيه شماره ص/264/140/650مورخ 1400/05/10سرپرست امور آب شهرستان صحنه آقاي علي اکبر گردوني داراي يک فقره پروانه چاه به شماره 2863/545مورخ 1380/06/12جهت استفاده شرب ،بهداشت وآبياري حداکثر دوهزار متر مربع (هزار متر مربع سهم خواهان )باغچه به ميزان 25متر مکعب برداشت در شبانه روز مي باشد همچنين ملک مذکور داراي يک ونيم ساعت حقابه به مدت 10روز يکبار از آب در بند صحنه مي باشد (45دقيقه سهم آقاي علي اکبر گردوني ).زمين مذکور (50)سهم از سمت غرب ومياني داراي حدود سه هزار متر مربع باغ شامل 7اصله درخت زردآلو 40تا 50ساله 12اصله درخت گردو 10تا 50ساله ،درختان مختلط سيب وآلبالو در سطح 1000متر مربع و32اصله بوته فندق حدود 20ساله مي باشد .همچنين داراي يک باب خانه باغ به مساحت حدود 15متر مربع با مصالح بلوک سيمان وتير چوب قديمي بدون مجوز مي باشد.در زمين يک حلقه چاه سرپوشيده وجود داشته که بنا به اظهارات خواهان کول گذاري شده وبه عمق 14متر مي باشد.با توجه به موارد معنونه صدر الاشاره ،قيمت پايه مقدار 25سهم مشاع (سه دانگ)ملک آقاي علي اکبر گردوني با در نظر گرفتن موقعيت ،حاصلخيزي ،آبي بودن ، درختان موجود ،وضعيت چاه وميزان حقابه وديگر عوامل موثر در ارزش گذاري به مبتغ 5/000/000/000(پنج ميليارد ) ريال برآورد وتعيين گرديده اين اجرا براي مورخ 1400/09/03ساعت 8/30دقيقه صبح وقت مزايده تعيين نموده است. محل تشکيل جلسه مزايده اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه مي باشد. کساني که تمايل به شرکت در جلسه مزايده و خريد ملک را دارند مي بايست تا قبل از شروع جلسه مزايده 10درصد قيمت پايه ملک را در حساب سپرده دادگستري جهت شرکت در مزايده توديع نمايندوفيش آن را به همراه داشته باشند خريداران مي توانند حداقل 5 روز قبل از تشکيل جلسه مزايده با هماهنگي اين اجرا از ملک بازديد به عمل آورند. بديهي است که ملک به بالاترين قيمت پيشنهادي از سوي شرکت کنندگان فروخته ميشود. برنده مزايده ميباست حداقل ده درصد ثمن مزايده را في المجلس پرداخت نمايد. هزينه انتقال سند بر عهده برنده مزايده مي باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/03ساعت8:30