فروش زمین کشاورزی مشاع سنقر گردکانه سفلی

7450000000

توضیحات

9809988430300448

140050460000109189
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان سنقر

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالی

 درخصوص پرونده اجرايي كلاسه   0000125 صادره از شعبه  اول   دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنقروکلیایی به سود  نسترن  قبادی  بگوند    و  به زیان  پرستو  قبادی  بگوند   و  غیره  ،   اجراي احكام مدني دادگستری  شهرستان  سنقر و کلیایی در نظر دارد مطابق قانون اجراي احكام مدنی  ماترک موروثي مرحوم فريده قبادي بيگوند از اراضي كشاورزي مشاع روستاي گردكانه سفلي  را از طريق مزايده حضوري بفروش برساند:

مشخصات اراضی  مورد  مزایده    به  شرح ذیل  می باشد :

 با در نظر گرفتن جميع جهات و عوامل موثر در قيمت گذاري ، ارزش روز دو قطعه زمين ديم مشاع موروثي اصحاب دعوا  بمساحت 75100 مترمربع مبلغ 4/506/000/000 ريال-و 7 قطعه زمين آبي و باغ به مساحت كل 30980 مترمربع مشاع في مابين كليه اصحاب دعوا  مبلغ 2/944/400/000 ريال ومجموعا ارزش روز 9 قطعه زمين آبي و ديم و باغ واقع در روستاي گردكانه سفلي بمساحت كل 106080 مترمربع مبلغ 7/450/400/000 ريال  در  قیمت  پایه بر اساس نظریه کارشناسی  مورخ   1400/03/27  ارزیابی  و بر آورد  گردیده  است   

  مزايده   اراضی  فوق الاشاره  براي روز یکشنبه مورخ 1400/09/21   رأس ساعت 11  صبح  تعيين گرديده است كه در محل دفتر اجراي احكام مدني شهرستان سنقر واقع در بلوار اديبي برگزار مي گردد . طالبين و خريداران مي توانند 5 روز قبل از موعد مقرر جهت اطلاع از نحوه مزايده و بازديد ازاراشی   مورد مزايده به اين اجرا مراجعه نمايند و در روز و ساعت مقرر جهت شركت در مزايده در اجراي احكام حاضرشوند، هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10% بهاي پيشنهادي را في المجلس به عنوان سپرده به صورت چک تضمین شده بین بانکی در وجه حساب سپرده دادگستری به شماره  740100004056012907595698  IR  توديع و رسيد دريافت و باقيمانده را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز نمايد درصورت عدم پرداخت بقيه بهاي اراضی مورد مزایده  در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد ضمناً كليه هزينه هاي  انتقال سند به عهده برنده مزايده خواهد بود

دادورز واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سنقر و کلیایی — سعید حیدری       

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت11