فروش زمین کشاورزی شش دانگ کرمانشاه

10111200000

توضیحات

9909988311000057

140050460000102665
اجراي احكام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

درخصوص پرونده اجرائی 0000178 شعبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه له عين اله بهرام آبادي عليه يداله بهرام آبادي و… در نظر دارد اموال (ماترك مرحوم محمود بهرام آبادي) ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.

مشخصات ملك :

الف) زمين كشاورزي : شش دانگ مبذر 300 سهم مشاع از 12940 سهم مشاع از 6 دانگ قريه بهرام آباد پلاك 318 اصلي

1)-قطعه اول از نوع آبي شمالاً به زمين آقاي حيدر آسپوس ، جنوباً به رودخانه ، شرقاً به زمين آقاي رحيم رشيدي و غرباً نيز به زمين آقاي ميرزا بهرام آبادي همجوار مي باشد حدود 39400 متر مربع مساحت دارد كه به ازاء هر متر مربع مبلغ 180.000 ريال جمعاً مبلغ 7.092.000.000 ريال ارزيابي گرديد . 2)-قطعه دوم از نوع ديم معروف به گروران ، شمالاً به اراضي سلطان قلي ، جنوباً به جوي آب ، شرقاً به زمين آقاي حاتم رشيدي و غرباً نيز به زمين آقاي ميرزا بهرام آبادي همجوار مي باشد حدود 13750 متر مربع مساحت دارد كه به ازاء هرمتر مربع مبلغ 600.000 ريال جمعاً مبلغ 825.000.000 ريال ارزيابي گرديد . 3)-قطعه سوم از نوع ديم واقع در ضلع شمالي روستاي بهرام آباد ، شمالاً به زمين آقاي حسين مهدي نسب ، جنوباً به زمين آقاي رضا بهرام آبادي ، شرقاً به جاده بين مزارع و غرباً به جاده بين مزارع منتهي مي گردد حدود 36570 متر مربع مساحت دارد كه به ازاء هر متر مربع مبلغ 60.000 ريال جمعاً مبلغ 2.194.200.000 ريال ارزيابي گرديد. نهايتاً ارزش پايه سه قطعه اراضي كشاورزي ماترك مرحوم محمود بهرام آبادي مجموعاً در تاريخ 1400/8/8 مبلغ 10.111.200.000 ريال برآورد گرديده

ب) يك دستگاه تراكتور كشاورزي روماني مدل 1354 تيپ 650 قرمز رنگ  كه موتور آن نياز به تعمير دارد-فاقد چراغ عقب و جلو پنجره مي باشد و گلگير عقب راست و چپ خوردگي دارد و شاسي سالم مي باشد كه در تاريخ 1400/4/28 توسط كارشناس مربوطه مبلغ 750/000/000 ريال برآورد گرديده است

ج)- يك قبضه اسلحه شكاري پران مدل چخماقي غير خودكار ساخت كشور تركيه كه در حال حاضر تمام قطعات اصلي روي اسلحه سوار و سالم است و داراي قابليت شليك نيز مي باشد .كه اسلحه مذكور درتاريخ 1400/5/6 توسط كارشناس مربوطه به مبلغ 125/000/000 برآورد گرديده است.

كه همه اموال فوق  بنام مالك مرحوم محمود بهرام و همه اموال فوق واقع در كرمانشاه-بيلوار-قريه بهرام آباد مي باشد  و زمان برگزاری مزایده برای روزچهارشنبه مورخ 1400/9/3 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است .کلیه طالبین و خریداران می بایست 10درصد مبلغ پایه مزایده راقبل ازمزایده به حساب سپرده دادگستری بشماره  740100004056012907595698 بنام سپرده دادگستري واریز نموده و در ساعت مقرر با به همراه داشتن کارت شناسایی ملی و کارت بانک ملی به این شعبه واقع در چها راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه نهم اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدوفی المجلس10درصد مابه التفاوت قیمت پایه تا بالاترین مبلغ پیشنهادشده رانيز پرداخت نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و 90درصد باقیمانده بهای مال را باید حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مبلغ پرداخت شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.بديهي است پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.

دادورز شعبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه – مهدي خندان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/03ساعت10:30