فروش زمین کشاورزی شش دانگ کرمانشاه قریه گلمت اباد

4380000000

توضیحات

9809988958700120

140050460000107413
اجراي احكام شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

((آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول ))

نظر به اینکه شعبه 6 اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه در نظر دارد در راستای مواد 114 ، 118 ، 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فروش مال غیر منقول شامل شش دانگ زمين های كشاورزي به مساحت  38/7 هكتار در قريه گلمت آباد پلاك 399 اصلي بعلاوه سه دانگ ماشين آلات از قبيل يك دستگاه تراكتور فرگوسن 285  تريلي دو چرخ  و گاوآهن از ماترک مرحوم کریم خسروی گلمت آبادی واقع در روستاي گلمت آباد از توابع گوزران شامل اراضي موروثي در شش قطعه جداگانه در نقاط مختلف روستا جمعاً به مساحت 38/7 هكتار زمين زراعي ديم و همچنين 3 دانگ از شش دانگ يك دستگاه تراكتور فرگوسن مدل 1363 با گاو آهن و تريلر دو چرخ  آن  که توسط هیئت سه نفره کارشناسی بررسي  و با توجه به پارامترهاي موثر در قيمت گذاري بر مبناي قيمت پايه فروش در مزايده نظير بافت و ساختمان خاك ، دوري و نزديكي به روستا ، قيمتهاي عرفي منطقه به شرح  ذیل شامل الف) قطعه درب آبادي به مساحت 4/3 هكتار از قرار هر هكتار 120میلیون ب) تپه شيخ عالي 8 هكتاراز قرار هر هكتار 120 ميليون تومان پ) چقا شكر3/24 هكتار از قرار هر هكتار 110 ميليون تومان ت) درده رش 10/3 هكتار از قرار هر هكتار 110 ميليون تومان ث) لق لق كشته  5/8 هکتار از قرار هر هکتار 110 میلیون تومان ج)خر كره 7/06 هكتار از قرار هر هكتار 110 ميليون تومان جمعاً به ارزش 4/380/000/000 تومان وتراكتور و ادوات مستهلك تعرفه شده نيز با احتساب تراكتور 92 ميليون تومان ، تريلر3 ميليون تومان و گاو آهن 5 ميليون تومان جمعاً يكصد ميليون تومان ارزيابي گردیده  بنا به  مراتب فوق ارزش کل شش قطعه زمین فوق و سه دانگ تراکتور و تریلر و گاوآهن فوق مبلغ 4/380/000/000  تومان اعلام ميگردد در ضمن مورد مزایده توسط هیئت 3 نفره کارشناس رسمی به تاریخ 1400/07/29 ارزیابی شده است و مزایده برای روز  دوشنبه  مورخ 1400/09/22 ساعت 11 تعیین گردیده است طالبین و خریداران میتوانند 5 روز قبل از موعد  مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی دادگستری کل استان طبقه همکف اجرای احکام مدنی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه  مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند حداقل به میزان  10 درصد مبلغ بهای مزایده را بحساب سپرده دادگستری نزد  بانک ملی واریز و فیش واریزی را به همراه داشته باشند و باقیمانده مبلغ مزایده را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکرپس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط  خواهد شد .پس از صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود. ضمنا هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت11