فروش زمین کشاورزی شش دانگ سرپل ذهاب

35613000000

توضیحات

9709988410401436

140050460000107233
شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان سرپل ذهاب

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0000654صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرپل ذهاب له آقای کیومرث خدایاری  وعلیه آقایان نصرت اله خدایاری  و ……دایر بر محکومیت فروش ملک ، اجرای احکام مدنی سرپل ذهاب در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک: 1- زمين آبي واقع در زير رودخانه دو قطعه مجاور هم به مساحت4.6 هكتار كه در زمان بازديد زير كشت يونجه، برنج و ذرت قرار داشتند كه از قرار هر متر مربع مبلغ 550000 ريال جمعاٌ مبلغ 25300000000ريال برآورد گرديد. 2- زمين ديم درجه يك شامل 3 قطعه مجاور هم با فاصله بسيار كم و بالاتراز جوي آب كه در زمان بازديد زير كشت ذرت بودند ( آبياري از طريق پمپ و انتقال آب يعني داراي شرايط آبياري تكميلي مي باشند )جمعاً به مقدار 11800 متر مربع مساحت داشته وبه ازاء هر مترمربع مبلغ 200000 ريال جمعاٌ مبلغ 2360000000 ريال برآورد شدند. 3- زمين كشاورزي ديم درجه 2 معروف به دو رويه در دو قطعه به مقدار 42100 متر مربع كه از قرار هر متر مربع مبلغ 80000 ريال ، جمعامبلغ 3368000000 ريال برآورد شدند. 4- زمين كشاورزي ديم درجه 3 موسوم به ديم بزرگ و دول شيخله به مقدار 45500 متر مربع از قرار هر متر مربع مبلغ 70000 ريال جمعا مبلغ 3185000000 ريال برآورد شدند. 5- يك قطعه زمين مسكوني مشاع حدودا به مساحت 700 متر مربع كه به ازاء هر متر مربع مبلغ 2000000 ريال جمعا مبلغ 1400000000 ريال برآورد گرديد. نتيجه : با توجه به موارد فوق الذكر ارزش كل 9 قطعه زمين كشاورزي (ديم و آبي)بعلاوه يك قطعه زمين مسكوني ماترك مرحوم حسين خان خداياري جمعا مبلغ 35613000000 ريال معادل سه ميليارد و پانصد و شصت و يك ميليون و سيصد هزار تومان محاسبه و برآورد شدند.  در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ  08/ 07/ 1400 کارشناسی وارزیابی شده است و مزایده برای روز سه شنبه    مورخ 27/ 9/ 1400 ساعت 9صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در دادگستری شهرستان سرپل ذهاب مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 2171293752003نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

مدیر اجراي احكام مدني شهرستان سرپل ذهاب -پرویز محمدخانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت9