فروش زمین شش دانگ کرمانشاه روستای سیاه بیدسفلی

27080000000

توضیحات

140050920000447589

140050460000112622
اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول مربوط زمین روستای سیاه بید سفلی

درخصوص پرونده اجرائي 0000777 صادره از شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به سود خانم الهام عزیزی سیاه بیدی و به زيان آقای پرویز قاسمی سیاه بیدی ( ملقب به پاریزبان)  داير بر محكوميت به پرداخت 57 سکه بخشی از مهریه  بمبلغ 6/840/000/000 ریال در حق  محکوم لها  مطابق ماده 137 قانون اجراي احكام مدني بفروش برساند :

مشخصات مال غير منقول :

 شش دانگ زمین روستایی، که متعلق به محکوم عليه بوده که به مورد مزايده گذاشته خواهد شد به آدرس: کرمانشاه روستای سیاه بید سفلی بخش درودفرامان مشخصات زير: معاينه محلي توسط کارشناس بعمل آمد وضمن نقشه برداري بادستگاه جي پي اس ومحاسبه مساحت زمين موردنظروتطبيق آن بامختصات روي زمين در روستا،نتيجه برآن شدكه با مختصات يو تي ام نقشه برداري شده قبلي طرفين انطباق دارد.زمينها در2قطعه مساوي به مساحت 677مترمربع كه دردوطرف كوچه يعني شمال وجنوب آن قرارگرفته اند كه متعلق به برادران قاسمي ميباشد.مطابق مختصات مندرج دربرگه نقشه قبلي ارائه شده طرفين وپياده نمودن آن برروي زمين ،محل قرارگرفتن آن درسمت جنوب كوچه ميباشد.(نقشه پيوستي).ضمنا جهت برآوردارزش اين زمين براساس قيمت پايه كارشناسي وباتوجه به متراژ677مترمربع و ازقرارهرمترمربع 400000 تومان جمعا بمبلغ 270ميليون و800 هزارتومان محاسبه ميگردد

مزايده آن براي روز دوشنبه  مورخ 1400/09/29 ساعت 09/30 صبح تعيين گرديده است، طالبين و خريداران مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهارراه بسيج بلوار بنت الهدي طبقه همکف شعبه پنجم اجراي احکام دادگاه خانواده دادگستري کرمانشاه  مراجعه تا ترتيب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهي فراهم شود . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10درصد بهاي پيشنهادي را في المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستري توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز كند ، در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد .

                                        دادورز شعبه5 اجراي احكام مدني شعبه كرمانشاه – طاهرآبادي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت9:30