فروش زمین زراعی مشاع فیروزکوه علی دره

700184135

توضیحات

9909982213100054

140091460000470242
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

درخصوص کلاسه اجرایی 9900118 دعوی آقای نوروز فرمان بردار به طرفیت آقای امین طوریان جلسه مزایده ای مورخه 1400/09/24 ازساعت 10 صبح الی 10/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزکوه مبنی برفروش اموال مشروحه ذیل برقرار است. متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند ضمن بازدید از ملک آقای طوریان واقع در فیروزکوه – منطقه علی دره پیشنهاد خود را به دفتر اجرای احکام ارائه نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز میشودو پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیها می باشد.طرفین هم حق شرکت در مزایده را دارند. تعیین مبلغ واریزی پس از انجام مزایده با اجرای احکام مدنی می باشد در صورت تعیین درصدی از کل مبلغ مزایده ، برنده مزایده مکلف به واریز آن در همان روز می باشد و الباقی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ واریز شده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد . مزایده راس ساعت 10 صبح شروع می شود.ضمناً درصورتیکه مزایده مقارن با تعطیلی پیش بینی نشده ای گردد مزایده روزکاری بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

 

لیست اموال موضوع مزایده:

فروش 1/66دانگ از شش دانگ از یک قطعه زمین مزروعی به پلاک ثبتی 22 فرعی از سنگ 20 اصلی به مساحت کل  5266 مترمربع واقع در منطقه علی دره فیروزکوه و دارای حقابه که ارزش شش دانگ ملک فوق مطابق نظر کارشناس به مبلغ 2/530/000/000 تومان برآورد که 1/66 دانگ از ملک به ارزش آن 700/184/135  تومان جهت قیمت پایه مزایده اعلام می گردد.

                مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه – مظاهر اسفندیار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت10 الی10:30