فروش زمین زراعی مشاع شهریار

137500000

توضیحات

9809980010801497

140091460000492640
شعبه نيابت دادگستري شهرستان بهارستان

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

در خصوص پرونده 9900230/ن اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه آقای معاون دادستان در دادسرا محکوم است  برابر نیابت واصله در حق  محکوم له خانم شیرین حاجی احمد -ماهک شتابی- مهدی شتابی هرسه با وکالت آقایان سعید سعادتی ورضا رحمانی پناه  که توسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 1400/9/16روز سه شنبه  ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مورد مزایده عبارت از :  سه دانگ از یک زمین مزروعی به مساحت پنج هزار متر مربع قطعه ششم تفکیکی  پلاک 332فرعی از 145 اصلی واقع در قریه اورین که دارای کاربری کشاورزی می باشد  واقع در سه راه آدران سمت شهریار بعداز ریل راه آهن پشت گاراژ اوراقی به مبلغ 1375000000تومان معادل یک میلیارد وسیصدو هفتاد وپنج میلیون تومان  بر آورد شده است.

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت9الی9:30