فروش زمین زراعی شش دانگ فیروزکوه

1007160000

توضیحات

9909982213100403

140091460000476967
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت دوم

درخصوص کلاسه اجرایی 9900347 دعوی آقایان: بهرام، بهمن، قدرت اله، بهروز و خانم نسرین همگی یزدانی و خانم محبوبه ثریا با وکالت آقای علیرضا تاج الدین به طرفیت آقای علی یزدانی و خانم پروین یزدانی جلسه مزایده ای در مورخه 1400/09/21 ازساعت 10 صبح الی 10/30صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزکوه مبنی برفروش اموال مشروحه ذیل برقرار است. متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند ضمن بازدید از اموال واقع در فیروزکوه پیشنهاد خود را به دفتر اجرای احکام ارائه نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز میشود و پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیها می باشد.طرفین هم حق شرکت در مزایده را دارند. تعیین مبلغ واریزی پس از انجام مزایده با اجرای احکام مدنی می باشد در صورت تعیین درصدی از کل مبلغ مزایده ، برنده مزایده مکلف به واریز آن در همان روز می باشد و الباقی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ واریز شده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد. مزایده راس ساعت 10 صبح شروع می شود.ضمناً درصورتیکه مزایده مقارن با تعطیلی پیش بینی نشده ای گردد مزایده روزکاری بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. لیست اموال موضوع مزایده: فروش ماترک مرحوم حاج عزت اله یزدانی واقع در شهرفیروزکوه به شرح: 1- زمین زراعی به مساحت تقریبی 4578 متر مربع به پلاک ثبتی 1718 فرعی از 1 اصلی به قیمت پایه مزایده 1/007/160/000 تومان 2- زمین زراعی به مساحت تقریبی 2019/20 متر مربع به پلاک ثبتی 1729 فرعی از 1 اصلی به قیمت پایه مزایده 403/840/000 تومان 3- دو قطعه زمین زراعی با کشت یونجه به مساحت تقریبی 2705/60 متر مربع به پلاک ثبتی 1699 فرعی از 1 اصلی به قیمت پایه مزایده 811/680/000 تومان 4- زمین کشاورزی واقع در چاشت خوران به مساحت تقریبی 2724/79 متر مربع به پلاک ثبتی 2844 فرعی از 1 اصلی به قیمت پایه مزایده 681/197/500 تومان 5- زمین کشاورزی دارای بنای دو طبقه که در رهن بانک ملی قرار دارد واقع در کوچه کتابخانه- کوچه شهید محمود احمدی – پلاک 16  به مساحت 337/5 متر مربع به پلاک ثبتی 2825 فرعی مجزا شده از 985 فرعی از 1 اصلی به قیمت پایه مزایده 4/050/000/000  تومان 6- خودروی مزدا تک کابین 2000 مدل 1387 بشماره انتظامی ایران 78 –  422 ق 15 به قیمت پایه مزایده 140/000/000 تومان 7- 100 قطعه سهام مربوط به شرکت تعاونی حمل و نقل کامیون داران تک واحدی به قیمت پایه مزایده 23/000/000 تومان جهت قیمت پایه مزایده اعلام می گردد.  

                مدير دفتر شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه – مظاهر اسفنديار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت10الی10:30