فروش زمین زراعی شش دانگ رباط کریم مراداباد

9159823125

توضیحات

9809982164201041

140091460000469307
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت دوم)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي 0000891 به ضرر محکوم عليهم عليرضا حيدري و حميدرضا حيدري تضامنا و به نفع محکوم له عليرضا محمودي  به ميزان 1/108/209/353 ريال در حق محکوم له و مبلغ 55/410/467 ريال بابت نيم عشر دولتي که ملک توقيف شده که توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است شش دانگ قطعه زمين زراعي بلا کشت به مساحت 2873/67متر مربع قطعه 1984تفکيکي پلاک 2008فرعي از 113اصلي مفروز از پلاک 1فرعي از 113اصلي واقع در مراد آباد بخش رباط کريم ميباشد و ضلع جنوبي منتهي به قطعه 1982در سطح و حريم راه لوله گاز قرار گرفته است و ضلع شرقي جنب نهر سياه آب اراضي حصارمهتر واقع گرديده است که 4/5سهم از کل 6سهم در مالکيت آقاي عليرضا حيدري (محکوم عليه)مي باشد .ارزش 4/5دانگ مشاع از شش دانگ ملک فوق با کاربري زراعي به مبلغ 9/159/823/125ريال برآورد و اعلام ميگردد.که در مورخ 1400/9/13 از ساعت 8صبح الي 9صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم. بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. طالبين در صورت تمايل مي توانندطبق ماده 126 قانون اجرا پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملک مورد مزايده داده شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13ساعت8 الی9