فروش زمین دیمکاری دماوند کیلان

22500000000

توضیحات

9909982210100895

140091460000469666
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

***آگهی مزایده نوبت اول***

به موجب درخواست اجراي حكم به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9909972210101063 محكوم عليه محكوم است  به پرداخت تعداد 170  عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و هزینه یِ تعرفه یِ خدمات به مبلغ 888 365 در حق محکوم لها خانم پریساشجاع  وپرداخت مبلغ 89250000 ریال  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردید   توسط کارشناس منتخب محترم آقای  حسن ابراهیمی به شرح ذیل مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفته است : احتراماً در اجرای پرونده کلاسه 9900762 له خانم پریسا شجاع علیه آقای سید محمد حسینی ضمن مطالعه پرونده و اطلاع از قرار کارشناسی با راهنمایی محکوم له از رقبه تعرفه شده واقع در روستای کوهان- محله کردر-کوی قائم- روبه روی کارخانه مهندس مختاری و در مکانی با مختصات جغرافیایی(3938495=Y و 6050840=X)UTM معاینه و نتیجه بررسی‌های به عمل آمده به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

1- مشخصات رقبه تعرفه شده

1-1-بر اساس معاینه شماره 07435 مورخ 25/12/1396 مشاور املاک نوین دارای کد 282 ششدانگ یک قطعه زمین از زمین‌های دیمکار خریداری از عبدالعظیم کربلایی علی از پلاک 73 اصلی به مساحت 1500 متر مربع واقع در بخش کردر حوزه ثبتی دماوند خریداری توسط سید محمد حسینی( محکوم علیه) از اقای نصرت اله مختاری در شهر کیلان- محله کوهان- روبه روی ملک فامیلی و کارخانه مهندس مختاری واقع می‌باشد.2-1- حدود اربعه رقبه موصوف براساس مبایعه فوق به صورت شمالآ به طول 75 متر به الباقی زمین خانم خانزادی، جنوباً به طول 75 متر به ملک خانم هادیان و آقای یوسفی، شرقاً به باقیمانده ملک خانم خانزادی و غرباً به کوچه اصلاحی احداثی روی نقشه محدود است.2- مشاهدات فنی و میدانی:قطعه تعرفه شده فاقد اعیانی و به صورت دیوارکشی با بلوک و سیمان به ارتفاع حدود 5/1 متر بوده که دارای جاده دسترسی و قسمت اعظم ملک صاف و مسطح و قسمتی دارای شیب کم که جهت آن شمال به جنوب می‌باشد.ننظریه کارشناسی:ارزش ششدانگ رقبه موصوف با در نظر گرفتن موقعیت مکانی و ابعاد زمین و نوع کاربری و ملحوظ نمودن جمیع جهات و رعایت سایر عوامل موثر درقضیه بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد و در صورت نداشتن  هرگونه بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورتیکه انتقال آن در محاضر رسمی کشور به طریق قانونی امکان پذیر باشد و صرف نظر از احراز اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و فارغ از بدهی- رهن و موانع شرعی و قانونی در انتقال و معاذیر و مغایرت‌های ثبتی و هرگونه تعهدات و بلامعارض بودن از هر حیث و محفوظ بودن حق ارائه نظر تکمیلی و اصلاحی پیرو این نظریه برای اینجانب جمعاً به مبلغ 22/500/000/00 ریال به حروف بیست و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین برآورد می‌گردد. ضمناً ما به التفاوت حق الزحم کارشناس به مبلغ یک میلیون تومان می‌باشد. بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد . برنده مزایده می بایست مبلغ 10% قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری به حساب 2171299027006 واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند الباقی را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبضهای مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی دماوند تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزایده 1400/09/15 ساعت10صبح تعیین گردید . طالبین جهت اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانند به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند مراجعه نمایند ./ ق  مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دماوند – میر صادقی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت10