فروش زمین اراضی مشاع صحنه

21804000000

توضیحات

9909988311401529

140050460000110170
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان صحنه

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی –

بموجب نیابتی صادره از شعبه پنجم دادگاه خانواده کرمانشاه  محکوم علیهما پرهام ، پارسا، هستی و حنیفه بعنوان وراث حین الفوت نوید احمدی فرزند حسن مراد محکوم هستند به پرداخت 150قطعه سکه بهار آزادی بابت مهریه در حق خانم گلاویژ سلیمانی که در این راستا سهم الارث ورثه حین الفوت توقیف و از سوی محکوم له درخواست مزایده و مطالبه محکوم به گردیده: مشخصات ملک مورد مزایده وفق ماده 138قانون اجراي احکام مدني که برابر -برابر تصوير استعلام به شماره 00/12/101191 مورخ1400/07/01 جهادكشاورزي شهرستان صحنه در پرونده هاي اصلاحات ارضي قريه اشرف آباد تحت پلاك 113 اصلي بخش 8 كرمانشاه اقاي محمدحسين احمدي پوياني فرزند مراد به ميزان يك دوم جفت نسق زارعانه به مقدار 90 سهم اراضي آبي و 60 سهم اراضي ديم بطور مشاع از ششدانگ زارع صاحب نسق مي باشد.

برابر گواهي حصر وراثت به شماره 938311231 مورخ 1393/07/12 آقاي محمدحسين احمدي پوياني در مورخ 1386/04/24فوت نموده و ورثه حين الفوت وي عبارتند از آقايان حسن مراد، گودرز و خانهم ها خاور ، قجر، ناهيد و بتول شهرتين همگي احمدي پوياني و آقاي سيروس احمدي كيوناني ميباشند.

3- برابر گواهي حصر وراثت به شماره دادنامه 14005039000183043 مورخ 1400/05/23 آقاي حسن مراد احمدي در تاريخ 1390/09/20فوت نموده و وراث حين الفوت وي عبارتند از آقايان نويد وحيد و سعيد وخانم ها ژيلا و سهيلا شهرتين احمدي و خانم حنيفه آزادي كوره زوجه مي باشند.

 

4- برابر گواهي حصر وراثت دادنامه به شماره 9809978608101718 مورخ 10 /7/1398 آقاي نويد احمدي در تاريخ 1398/04/15 در گذشته و ورثه حين الفوت وي عبارتند از خانم گلاويز سليماني و پرهام و پارسا احمدي و خانم حنيفه آزادي كوره

مقدار زمينها طبق سند سه هكتار بوده ولي مقدار زمين در تصرف حدودا 6هكتار ميباشد كه ميزان زمينهاي هاي نامبرده و ارزش آنها عبارتند از:

1- زمين به ميزان 40300 متر مربع

2- باغ انگور و بادام حدودا 30 ساله كه رها شده و بهداشت باغ رعايت نگرديده به ميزان 1150 مترمربع

3- باغ سيب لبنان و گردو تعدادي آلو حدود 20 تا 25 ساله در دو قطعه جمعا به ميزان 6100 متربع

4- زمين آبي درجه يك به ميزان 9000 متر مربع كه در انتهاي باغ سيب قرار دارد

5- زمين آبي درجه 2 به ميزان 3500 متر مربع (ميزان آب در دسترس كم مي باشد)

شايان ذكر است كه مقدار7504 متر مربع اراضي ملي ديم نيز در تصرف دارند ولي چون مالكيت متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران ميباشد ارزش آن محاسبه نگرديده است.

6- عرصه حدود 300 متر مربع زمين مسكوني روستايي و 40 متر منزل مسكوني شناژ شده ضد زلزله اكه داراي متياز آب و برق و گاز بوده و متعلق به مرحوم حسن مراد احمدي پوياني مي‌باشد.

با توجه معنونه فوق الذكر و مساحت زمين هاي كشاورزي آبي و ديم و همچنين باغ وهمچنين دوري و نزديكي به جاده‌هاي در دسترس و ميزان آب جهت آبياري و نوع درختان و سن آنها و كليه عوامل موثره در ارزش گذاري، ميزان ارزش و قيمت روز زمين هاي آبي و ديم و باغ مربوط به سند فوق الذكر و زمين در تصرف مازاد بر سند به مبلغ 21804000000 ريال معادل دو ميليارد يكصدهشتاد ميليون چهارصدهزار تومان و ارزش عرصه و اعياني منزل روستايي فاقد سند نيز به مبلغ 250000000 تومان برآورد و ارزش گذاري ميگردد. ميزان سهم الارث مرحوم حسن مرادي احمدي از ارثيه پدري و ارزش منزل روستايي 686080000 تومان و سهم الارث مرحوم نويد احمدي مبلغ 150080000 تومان برآورد و ارزش گذاري ميگردد.

 

با احترام. مزايده براي روز دو شنبه  مورخ 1400/09/22ساعت 09:00دقيقه الي 10:00دقيقه صبح در محل اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه با حضور نماينده دادستان برگزار ميگردد خريداران مي توانند تاپنج روز قبل از انجام مزايده باهماهنگي اين اجرا از ملک بازديد به عمل آورند مال مورد مزايده به بالاترين قيمت ارائه شده واگذار خواهد شد شايان ذکر است که متقاضيان شرکت در مزايده مي بايست ده درصد از مبلغ پايه مزايده را درحساب سپرده دادگستري توديع وقبض آن را بهمراه داشته باشند .کليه هزينه هاي اجرايي وثبتي به عهده برنده مزايده مي باشد.

 

دادورز شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه- حسین کرمیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت9الی10