فروش زمین اراضی مشاع صحنه دینور

94900000

توضیحات

9809988440300121

140050460000110608
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان صحنه

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

بموجب اجرائیه  شماره-9910428440300109- 1399/05/07  شعبه اول دادگاه عمومي( حقوقي )صحنه محکوم عليه فرهاد امیری فرزند مراد محکوم است به پرداخت نفقه فرزند مشترک ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار ریال در حق محکوم له رویا کرجی فرزند خدامراد که با توجه به عدم پرداخت توسط ایشان سهم الارث ایشان از املاک مرحوم مراد امیری توقیف گردیده است که طبق تقاضاي محکوم له برای انجام مزایده وانجام تشریفات آن : مشخصات ملک مورد مزایده وفق ماده 138قانون اجراي احکام مدني. به استناد استعلام شماره101996/12/99 مورخ25/6/1399 و اصلاحيه شماره 131260/12/99مورخ 24/8/1399جهادكشاورزي شهرستان صحنه كه عنوان داشت آقاي مراد (شاهمراد)اميري فرزند يارمراد در رديف ليست مالكين و زارعين صاحب نسق قريه چوبینه دینور مشاهده نگرديده لازم به ذكر است با بررسي پرونده هاي واگذاري و احيايي قريه چوبينه محدوده پلاك 123 اصلي (كشت موقت )نامبرده به ميزان0/4191 هكتار اراضي مزروعي آبي و 2/3347هكتار اراضي مزروعي ديم به طور مشاع ازششدانگ فوق‌الذكر واگذار گرديده است.

4- به استناد صورتجلسه پاسگاه انتظامي دهستان حر مورخ 26/6/1399 مضبوط در پرونده آقاي مرحوم مراد (شاهمراد) اميري فرزند يارمراد مالك حدوداً 15 هكتار زمين معروف به مستضعفين ميباشد كه تقريباً نصف اين مقدار داراي سند مالكيت و به نام مرحوم پدرش مي باشد و مابقي فاقد سندبوده اما عرفا متعلق و در مالكيت آنها مي باشد.

5- بر اساس صورتجلسه پاسگاه انتظامي دهستان حربه شماره 990355 مورخ 26/6/1399 وراث مرحوم مراد اميري فاقد انحصار وراثت مي باشند و وراث حين الفوت نامبرده شامل پنج فرزند ذكور به اسامي فرهاد ،حسن ،فريدون، بهمن و سجاد و سه فرزند اناث به اسامي فرشته، سهيلا و پروانه شهرتين همگي اميري و همسر دائمي به نام شاه سلطان سليمي مي باشد.

 

خواهان تنها قادر به شناسايي يك قطعه باغ از اراضي مورث خوانده بود كه در معيت پاسگاه انتظامي دهستان حر به محل مراجعه نموده و از همسايگان كه در حال چيدن انگور بودند سوال گرديد و قطعه مورد ادعاي خواهان را تاييد نمودند. لذا با راهنمايي خواهان و در معيت پاسگاه انتظامي دهستان حر از باغ مورد ادعاي خواهان كه باغ درختان مثمر و مختلط شامل زردآلو( 21 اصله حدود 18 ساله) سيب (26 اصله حدود 17 ساله ) گردو (يك اصله 12 ساله و 2 اصله 5 ساله) انگور ( 30 اصله حدوداً 14–16 ساله ) درخت به (4 اصله چهار ساله ) درخت هلو (4 اصله حدود 5 ساله) با مشخصات شمالا وراث مرحوم حسين مراد ياوري جنوبا حشمت اميري شرقا جوي آب و غربا به جوي معروف به پنگه جوب كه با راهنمايي خواهان مساحي گرديد كه داراي سطحي معادل 2350 متر مربع با نقاط utm ذيل مساحي گرديد.

(X=716945 y=3838224) (x=716934 y=3838242) (x=717050 y=3838315) (x=717063 y=3838314)

 

با توجه به موارد ذكر شده و صورتجلسه پاسگاه انتظامي دهستان حر مبني بر تعداد وراث مرحوم مراد اميري و در صورت تاييد صحت و سقم تعداد وراث مرحوم مراد اميري (مورث خوانده) از جانب مقام محترم قضايي و همچنين معرفي و شناسايي صرفاً يك قطعه از اراضي مورث خوانده توسط خواهان و ضمنا با توجه به موقعيت( نزديكي به روستا) ، باغ درختان مثمرو حاصلخيزي ملك مورد معرفي ، لذا ارزش پايه هر هكتار باغ آبي 3000000000ريال معادل سيصد ميليون تومان برآورد و تعيين مي گردد و بر اساس مساحي و متراژ به عمل آمده از باغ مورد نظر به مساحت 2350 متر مربع ارزش پايه باغ مشاع مورد ارزيابي به مبلغ 70500000 هزار تومان برآورد، تعيين و محاسبه مي گردد.

با توجه به ارزش باغ مورد معرفي قدرالسهم زوجه (شاه سلطان سليمي) به ميزان يك هشتم از ارزش يك قطعه باغ مورد مساحي معادل 88125000 ريال ، قدرالسهم هر دختر شامل يك سيزدهم از ارزش يك قطعه باغ مورد مساحي معادل 47450000 هزار ريال و قدر السهم هر پسر شامل دو سيزدهم از ارزش يك قطعه باغ مورد مساحي معادل 94900000 ريال ارزيابي و تعيين مي گردد.مزايده براي روز شنبه مورخ 1400/09/28ساعت 09:00دقيقه الي 10:00دقيقه صبح در محل اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه با حضور نماينده دادستان برگزار ميگردد خريداران مي توانند تاپنج روز قبل از انجام مزايده باهماهنگي اين اجرا از ملک بازديد به عمل آورند مال مورد مزايده به بالاترين قيمت ارائه شده واگذار خواهد شد شايان ذکر است که متقاضيان شرکت در مزايده مي بايست ده درصد از مبلغ پايه مزايده را درحساب سپرده دادگستري توديع وقبض آن را بهمراه داشته باشند .کليه هزينه هاي اجرايي وثبتي به عهده برنده مزايده مي باشد.

 

دادورز شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه- حسین کرمیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت9الی10