فروش زمین اراضی مشاع سرپل ذهاب جوار

261608000

توضیحات

9409988410400898

140050460000104263
شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان سرپل ذهاب

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي : شعبه اول اجراي احكام مدني دادگاه حقوقي وعمومي سرپل ذهاب در نظر دارد در پرونده بشماره بايگاني9900207 مطروحه موضوع دادخواست محكوم له خانم مرواريد رستمي به طرفيت محكوم عليه ها اكبر رستمي و وراث مرحوم قنبر رستمي بخواسته تقسیم ترکه ، ارزش گذاري اراضي موروثي ماترك مرحوم اسفنديار رستمي شامل :  شرح گزارش : 1- بموجب اجراي حكم مربوط به شماره 1399050001328932 مورخه 99/02/24 و شماره دادنامه 959978410300720 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي ( حقوقي ) شهرستان سرپلذهاب و مطابق دادنامه قطعيت يافته در شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه به شماره بايگاني 950668 ، حكم به فروش باقيمانده ماترك مورث متداعين شامل باقيمانده مقادير 1250 مترمربع و 4400 مترمربع اراضي موروثي در جوار روستاي رشيد عباس ( بخشي در تصرف وراث قنبر رستمي ) جمعاً به مساحت 650مترمربع و و نيز حكم بفروش ميزان 18104 متر مربع اراضي ديم مي باشد كه مقدار20 من آن معادل 4000 مترمربع جزء مالكيت اكبر رستمي مي باشد كه با كسر مالكيت نامبرده ، مقدار 14104 مترمربع باقي مانده اراضي ديم مورث متداعين مي باشد. 2- مطابق مدارك و اسناد ابرازي از ناحيه خواهان پرونده و همچنين مدارك مضبوط در پرونده و استعلام بعمل آمده از مديريت جهادكشاورزي شهرستان سرپلذهاب ؛ آقاي اسفنديار رستمي مورث متداعين در پلاك 118 موسوم به قريه دول الياس مقدار 100 من زمين مزروعي آبي و 40 من زمين مزروعي ديم بطور مشاع مالكيت داشته كه مبذر 25.11 من زمين آبي آن واگذار به شركت توسعه منابع آب ونيروي ايران و مقدار 50 من زمين آبي و 20 سهم زمين ديم بطور مشاع به نام اكبر رستمي انتقال داده شده است. 3- حسب گواهي حصروراثت مضبوط در پرونده بشماره 938450348مورخه 93/11/12 مرحوم اسفنديار رستمي در تاريخ اول شهريور ماه 1365 وفات يافته و وراث حين الفوت آنمرحوم شامل دو فرزند ذكور بنامهاي قنبر و اكبر و يك فرزند اناثه بنام مرواريد همگي با شهرت رستمي و همسر متوفي بنام مرحوم خانم گرجي پيرويسي مي باشد. 4- باقيمانده اراضي ديم ماترك (با كسر 20 من سهم اكبر رستمي ) به مساحت 14104 مترمربع مي باشد با توجه به اين كه كمتر از حد نصاب تعريف شده قانون حفظ كاربري اراضي مي باشد ، لذا قابليت تقسيم شدن را ندارد. 5- با توجه به بررسي هاي بعمل آمده از اراضي ماترك، مقدار 1250 متر مربع از اراضي به طرح هادي روستاي رشيد عباس الحاق گرديده و مقدار 4400 مترمربع اراضي در جوار روستا كه بعلت قطعه بندي و محصورنمودن بعضي از قطعات ازحيز انتفاع كشاورزي خارج و گرديده كه با توجه به توصيف صورت گرفته قابليت تقسيم بين وراث را دارد. 6- سهم خواهان ( خانم مرواريد رستمي) از اراضي ماترك الحاق شده به طرح هادي به مساحت 250 متر مربع كه ضمن قطعه بندي در برخي قطعات ساخت و ساز و تبديل به منزل مسكوني گرديده و همچنين از اراضي جوار و حاشيه روستاي رشيد عباس كه در حال حاضر خارج از طرح هادي روستا مي باشد ولي بصورت قطعه درآمده است از حيز انتفاع كشاورزي خارج گرديده . كه مقدار 880 مترمربع سهم خواهان مي باشد كه مجموعاً 1130 مترمربع سهم محكوم له (خانم مرواريد رستمي ) مي باشد. كه در صورت توافق و تراضي طرفين قابليت تقسيم دارد. 7 – ارزش اراضي تفكيك شده سهم خواهان بشرح سه بند ذيل مي باشد : الف ) ارزش پايه سهم 250 متر مربع كه در داخل طرح هادي واقع گرديده ، به ازاي هر مترمربع 300 هزار تومان و ارزش آن مبلغ هفتاد و پنج ميليون تومان برآورد مي گردد. ب ) – ارزش پايه سهم 880 مترمربع كه درحاشيه و جوار روستا رشيدعباس كه قطعه بندي شده با توجه به اينكه ازحيز انتفاع كشاورزي خارج و از طرفي تاكنون به طرح هادي روستا الحاق نگرديده به ازاي هر مترمربع مبلغ 180 هزارتومان و ارزش آن حدود يكصد و پنجاه و هشت ميليون و چهارصدهزار تومان برآورد مي گردد. ج )- ارزش پايه هر مترمربع زمين مزروعي ديم بمساحت 14104 مترمربعي ديم ، به ازاي هر متر مربع ده هزار تومان كه سهم خواهان ( محكوم له ) مبلغ بيست و هشت ميليون و دويست و هشت هزار تومان برآورد مي گردد. **- لازم به توضيح است بنابر اظهار طرفين بر سر تقسيم سهم وراث از مقدار 14104مترمربع به توافق رسيده و اظهار نمودند كه نياز به ارزيابي و ارزشگذاري ندارد. 8 -جمع كل ارزش پايه 3 بند فوق (سهم محكوم له) جمعاً مبلغ 261.608.000 تومان (معادل دويست و شصت و يك ميليون و ششصد و هشت هزار تومان)برآورد مي گردد. – سهم خواهان از زمين 14104 مترمربع ديم ؛ مقدار 2820.8 متر مربع مي باشد به ارزش بيست و هشت ميليون و دويست و هشت هزار تومان مي باشد كه در صورت توافق و يا سازش بايد كسر گردد. (( نتيجه و جمع بندي گزارش )) – با عنايت به موارد فوق الذكر حصه و سهم خواهان از اراضي زراعي و مسكوني مورث مطابق آراء صادره جمعاً مبلغ 261.608.000 تومان ( معادل دويست و شصت و يك ميليون و ششصد و هشت هزار تومان ) تعيين و برآورد مي گردد. در مورخ 1400/09/20ساعت 9 صبح  از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان سرپل ذهاب بفروش برساند  طالبین میتوانند پنج روزقبل از موعد فروش (مزایده) جهت بازدید از املاک مزبور مراجعه نمایند . مورد مزایده از قیمت پایه شروع و به هرکس که بالا ترین قیمت را پیشنهاد نماید تعلق میگیرد . و برنده در مزایده اعلام میگردد. 10./. بهای مزایده فی المجلس در روز جلسه مزایده از برنده اخذ میگردد و به حساب سپرده دادگستری واریز می شود الباقی بهای مزایده حداکثر ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده بایستی توسط برنده مزایده پرداخت وبه حساب دادگستری تودیع گردد. پس از تودیع کامل بهای مزایده ، و وصول هزینه های قانونی و اجرای ملک برابر مقررات به برنده مزایده تسلیم و تحویل می گردد.

                                                 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سرپلذهاب

                                                                       محمدخانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9