فروش زمین اراضی شش دانگ کرمانشاه روستای میانرود

12000000000

توضیحات

9809988311300425

140050460000110697
اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرائی  0000090 با موضوع  مطالبه طلب ، واحد اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه در نظر دارد اموال  غیر منقول ذیل را مطابق ماده 118 به بعد قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند:

1-میزان 65756متر مربع اراضی کشاورزی روستای میانرود بخش بیلوار که شامل 13659متر مربع زمین زراعی ابی در 5قطعه و 52097متر مربع زراعی دیم در 9قطعه و 8355متر مربع باغ مثمر در دو قطعه با حقابه عرف محلی به مدت 24 ساعت از گردش 12 روزه اب قنات روستا 

2-فقط عرصه منزل مسکونی به مساحت 632مترمربع در همان روستا

.طبق نظریه کارشناس مورخه 8/4/1400 ارزش کل زمینهای زراعی  و عرصه مسکونی مذکور بدون در نظر گرفت دیون احتمالی مبلغ 12/000/000/000 ریال میباشد .مزایده برای روزیکشنبه  1400/10/5 ساعت  11/15 صبح در طبقه همکف 4راه ارشاد دادگستری کل کرمانشاه برگزار میگردد.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه 4 اجرای احکام مدنی  ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود،در غیر اینصورت هیچ عذری بابت عدم اطلاع از اوصاف اموال مذکور قابل پذیرش نخواهد بود شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10% قیمت کارشناسی  را از قبل به شماره شبای ir740100004056012907595698  واریز و تا قبل از مزایده فیش آن را تحویل این اجرا دهند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.  

مدیردفتر شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه-کرمی چمه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت11:15