فروش زمین اراضی شش دانگ سنقر بلوطستان

12520000000

توضیحات

9909988430400211

140050460000110631
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان سنقر

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

 درخصوص پرونده اجرايي كلاسه 0000413  صادره از شعبه دوم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنقروکلیایی به سود یوسف  یاوری  و غیره  و  به زیان  مظفر  یاوری و غیره   ،   اجراي احكام مدني دادگستری  شهرستان  سنقر و کلیایی در نظر دارد  مطابق قانون اجراي احكام مدنی  ماترك مرحوم عزيزمرادياوري از اراضي زراعي و باغي و عرصه مسكوني واقع در روستاي بلوطستان پلاك 129 كليايي را  از طريق مزايده حضوري بفروش برساند:

مشخصات  اراضی ، باغ و ملک  مورد  مزایده    به  شرح ذیل  می باشد :

   مساحت كل ماترك آن مرحوم شامل 14 قطعه زمين ديم جمعا” بمساحت 47952 مترمربع (چهار هكتار و هفت هزار و نهصد و پنجاه و دو مترمربع) و 15 قطعه زمين آبي جمعا بمساحت 31514 مترمربع ( سه هكتار و هزار و پانصد و چهارده مترمربع) و يك قطعه باغ بادام بمساحت 600 مترمربع ( كه شامل 43 اصله بادام مثمر با ميانگين سني 10 سال ) و عرصه مسكوني 360 مترمربع مي باشد

بر ساس  نظریه کارشناسی  مورخ 1400/06/26  كل اراضي زراعي و باغي و مسكوني موروثي فوق الذكر با در نظر گرفتن كليه آيتم هاي موثر در قضيه از جمله تعداد قطعات ، جاده دسترسي قطعات ، شيب زمين و جنس و بافت خاك ، منبع آب ، تعداد و سن و نوع درختان ، ميانگين عملكرد منطقه ، مشاعي بودن اراضي ، موقعيت روستا نسبت به شهر و جاده اصلي ، عرصه مسكوني و عرف محل  در  قیمت  پایه جمعا” به مبلغ 12/520/000/000 ريال معادل يك ميليارد و دويست پنجاه و دو ميليون تومان تعيين و برآورد گرديده است  

  مزايده   اراضی ، باغ  و ملک   فوق الاشاره  براي روز چهارشنبه  مورخ 1400/09/24  رأس ساعت 11  صبح  تعيين گرديده است كه در محل دفتر اجراي احكام مدني شهرستان سنقر واقع در بلوار اديبي برگزار مي گردد . طالبين و خريداران مي توانند 5 روز قبل از موعد مقرر جهت اطلاع از نحوه مزايده و بازديد از اراضی  مورد مزايده به اين اجرا مراجعه نمايند و در روز و ساعت مقرر جهت شركت در مزايده در اجراي احكام حاضرشوند، هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10% بهاي پيشنهادي را في المجلس به عنوان سپرده به صورت چک تضمین شده بین بانکی در وجه حساب سپرده دادگستری به شماره  740100004056012907595698  IR  توديع و رسيد دريافت و باقيمانده را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز نمايد درصورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد ضمناً كليه هزينه هاي  انتقال سند به عهده برنده مزايده خواهد بود

دادورز واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سنقر و کلیایی — سعید حیدری       

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت11