فروش زمین اراضی شش دانگ تهران چشمه سرخه حصار

5500000000

توضیحات

9609980243200270

140068460000439623
اجراي احكام شعبه 284 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده اموال غیر منقول

بموجب اجراییه صادره بشماره 9610420243200131 مورخ 1396/11/10 و دادنامه صادره بشماره 9609970243200790 مورخ 1396/5/29 محکوم له خانم آمنه نوری علویجه به طرفیت محکوم علیهم وراث مرحوم داریوش فره پور به اسامی نوشین فره پور و روژین فره پور و بتول قاضی مرادی و معصومه قاضی مرادی همگی محکوم هستند به پرداخت مازاد 323 عدد تمام سکه بهار آزادی بابت مهریه  با کر مزایده آپارتمان و خط تلفن) از محل ماترک مرحوم و 15/520/000 ریال بابت دستمزد کارشناسی در مرحله اجرا در حق محکوم له و مبلغ 170/037/000 ریال بابت ابطال تمبر دادرسی و هزینه نیم عشر در حق دولت محکوم می باشند. که پس از توقیف یک قطعه زمین مزروعی به متراژ 250 متر مربع فاقد سند در اجرای ماده 101 از قانون اجرای احکام مدنی بدستور دادگاه توسط صورتجلسه مورخ 1400/6/2 کلانتری 128 تهران نو در روستای هم سین منطقه یا چشمه سرخه حصار ، مراتب به درخواست خواهان جهت اصالت و ارزیابی به کارشناس رسمی کشاورزی دادگستری ارجاع و پس از صدور نظریه به طرفین دعوا و ورثه مرحوم ابلاغ گردیدبا توجه به مصون ماندن از هرگونه اعتراض در فرجه قانونی از طرف بقیه اصحاب دعوا لذا عین نظریه کارشناسی بشرح ذیل اعلام میگردد:

مورد کارشناسی جزو املاک ثبت نشده است و صرفا یک فقره سند عادی به استناد به گزارش کلانتری 128 تهران نو و تقاضا نامه آقای محمد سیف الهی و سند مالکیت برای پلاک 125 فرعی از 4749 بخش 7 تهارن به مساحت 677/80 متر مربع در سرخه حصار روستای همه سین ترکمن ده منطقه یان چشمه درخواست نموده که از نتیجه آن اطلاعی در دسترس نیست. مورد کارشناسی در نشانی سرخه حصار روستای همه سین ترکمن ده منطقه یان چشمه خ هلنا به متاژ 250 متر مربع زمین مزروعی است که جزو اراضی مسطحه است . که پوشیده از علفزار میباشد.مستند از منابع آبی ندارد و فاقد برق شهری و خارج از بافت روستایی است . حسب ابرازی مالکیت تعرفه شده مشاعی لکن تقسیم نامه از سوی متقاضی ابراز نشده است.

با عنایت به جمیع جهات ودر فرض عدم وجود موانع قانونی از قبیل کمیسیون ماده 56 جنگل ها و مراتع و 12 زمین شهری و وضعیت موجود ارزش پایه 250 متر مربع ااراضی پلاک 125 فرعی از 4749 اصلی بخش 7 تهران واقع در روستای ترکمن ده به ارزش 5/500/000/000 ریال معادل پنج میلیاردو پانصد میلیون ریال برآورد و ارزیابی میگردد. به درخواست خواهان مقرر گردید که به میزان محکوم به وفق ماده 51 و ماده 101 از قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده روز یکشنبه مورخ 1400/9/28 از ساعت 9/00 صبح الی 9/30 واقع در طبقه اول دفتر اجرای احکام شعبه 283 مجتمع قضایی شهید باهنر بنشانی فلکه چهارم تهرانپارس ضلع شمال شرقی بزرگراه شهید زین الدین به بالاترین قیمت پیشنهادی بفروش برسد. . ده درصد مبلغ پیشنهادی از برنده مزایده فقط با ارائه قبض واریزی بشماره حساب سپرده دادگستری بشماره 2171299056001 بانک ملی دریافت میگردد( توضیح اینکه شرکت کنندگان می بایست قبض سپرده واریزی به همراه داشته باشند) و موظف است الباقی وجه را ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مراسم مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز وتحویل اجرای احکام تحویل نماید. خریداران و طالبین در صورت تمایل به رویت مورد مزایده 5 روز قبل از برگزاری مراسم مزایده در این اجرای احکام حاضر تا مقدمات بازدیدشان از مورد مزایده فراهم گردد. .مضافا اینکه در صورت برنده نشدن افراد در مزایده وجوه واریزی آنان طی حداکثر 10 روز کاری به حسابشان عودت میگردد. همچنین هرگونه موارد قانونی در حال و آینده بعهده شخص خریدار میباشد و این دادگاه فاقد هیچ گونه مسئولیتی میباشد..

              اجرای احکام مدنی شعبه 284 دادگاه عمومی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت9الی9:30