فروش دوبرجک نگهبانی اهنی ویک منبع اب هوایی اهنی

170000000

توضیحات

9709982290100566

140091460000514971
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمــــه تعــــالـــي 

آگهي مزايده اموال منقول (نوبت اول) 

به موجب پرونده کلاسه 9903036 محكوم عليه شرکت پايسته فلز ايران محکوم است به پرداخت 119/605/128ريال  در حق محکوم له رحمت مهدوي کلور  و مبلغ  500/000ريال  بعنوان نيم عشر دولتي و چون نامبرده در موعد مقرر قانوني مفاد حکم را اجراء نکرده است حسب تقاضاي محکوم له اموال منقول محکوم عليه به شرح زير به وسيله اين اجراء توقيف و توسط کارشناس ارزيابي گرديده است و مقرر است از طريق مزايده در تاريخ 1400/9/24ساعت 8  الي 9 صبح در محل اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم به فروش برسد . مال متعلق به کسي است که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد . 10% از قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا چک بانکي (تضمين شده) في المجلس از برنده مزايده دريافت مي شود و الباقي وجه مزايده ظرف مهلتي که از سوي دادورز اجراء تعيين مي گردد و حداکثر يک ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد کرد ، از خريدار اخذ و اموال به نامبرده تحويل خواهد شد . در صورتي که برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد ، سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد . . شکايت راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يک هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي شود و قبل از انقضاي مهلت مذکور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شکايت) مال به خريدار تسليم نخواهد شد .ضمناً طالبين مي توانند طبق ماده 126 قانون اجرا ظرف 5روز قبل از مزايده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگي اجراء از اموال بازديد نمايند.اموال مورد مزايده  1-دو برجک نگهباني آهني هرکدام به ارزش 60/000/000ريال معادل شش ميليون تومان و جمعا به ارزش 120/000/000ريال معادل دوازده ميليون تومان ميباشد .2-يک منبع آب هوايي آهني به ارزش 50/000/000ريال معادل پنج ميليون تومان ميباشد. ارزش مجموع اقلام فوق با توجه به وضعيت موجود جمعا به مبلغ 170/000/000ريال برآورد ميگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت8الی9