فروش دستگاه لبه چسبان

400000000

توضیحات

9909982164500376

140068460000439230
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول

موردمزايده:: پرونده كلاسه 9900956 محكوم له :آقاي قادر پوسانه محكوم عليه :صنايع چوب گازر احتراما” در اجراي قرار كارشناسي ارجاع شده توسط آن شعبه محترم در پرونده كلاسه به شماره صدرالاشاره ، اينجانب مسعود خضري كارشناس منتخب ، با راهنمايي محكوم له آقاي قادر پوسانه به آدرس : تهران ،كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج،خيابان بيست و يكم ،پلاك 3،صنايع چوب گازرعزيمت نموديم و از يك دستگاه مستهلك توقيف شده با راهنمايي امين اموال آقاي علي رضايي به شرح ذيل بازديد و ارزش گذاري بعمل آمد : 1- يك دستگاه لبه چسبان مستهلك MDF مارك IMA ساخت كشور آلمان ، از نوع IMA COMPACT 312 و به شماره سريال 06284 و به سال ساخت 1994 ميلادي توقيف مي باشد. ارزش يك دستگاه لبه چسبان MDF مستهلك به شرح فوق الذكر با در نظر گرفتن جميع جهات و ارزش عادله جهت قيمت پايه مزايده برابر با چهارصد ميليون ريال (ريال 400/000/000) معادل با چهل ميليون تومان (تومان 40/000/000 ) مي باشد.

در خصوص پرونده اجرائی به کلاسه  ج/9900956/1   مبني بر محكوميت محكومٌ عليه شركت صنايع چوب گازر به پرداخت مبلغ 70/590/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 10/000/000 ريال بابت هزينه كارشناس در حق محكوم له   آقاي قادپوسانه  و پرداخت مبلغ1/800/000ريال بابت نيم عشر اجرائي كه محكومٌ له در جهت استيفاي مطالبات خود:: پرونده كلاسه 9900956 محكوم له :آقاي قادر پوسانه محكوم عليه :صنايع چوب گازر احتراما” در اجراي قرار كارشناسي ارجاع شده توسط آن شعبه محترم در پرونده كلاسه به شماره صدرالاشاره ، اينجانب مسعود خضري كارشناس منتخب ، با راهنمايي محكوم له آقاي قادر پوسانه به آدرس : تهران ،كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج،خيابان بيست و يكم ،پلاك 3،صنايع چوب گازرعزيمت نموديم و از يك دستگاه مستهلك توقيف شده با راهنمايي امين اموال آقاي علي رضايي به شرح ذيل بازديد و ارزش گذاري بعمل آمد : 1- يك دستگاه لبه چسبان مستهلك MDF مارك IMA ساخت كشور آلمان ، از نوع IMA COMPACT 312 و به شماره سريال 06284 و به سال ساخت 1994 ميلادي توقيف مي باشد. ارزش يك دستگاه لبه چسبان MDF مستهلك به شرح فوق الذكر با در نظر گرفتن جميع جهات و ارزش عادله جهت قيمت پايه مزايده برابر با چهارصد ميليون ريال (ريال 400/000/000) معادل با چهل ميليون تومان (تومان 40000000 ) مي باشد. لازم بذكر است كه مطابق مواد قانوني 6و11 و تبصره 6 ماده 11 ،قانون مصوب 1398 رياست محترم قوه قضاييه ، دستمزد كارشناسي برابر با يك ميليون تومان مي باشد كه فيش اين هزينه كارشناسي در حساب كانون كارشناسان رسمي دادگستري ،اخذ گرديده است. از اموال منقول شركت محكومٌ عليه را بازداشت نموده است که به شرح آتی توسط کارشناس مربوطه ارزیابی و به فروش گذاشته میشود.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/30 ساعت 09/30 الي 10/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت9:30الی10