فروش دستگاه تجهیزات پزشکی

2820500000

توضیحات

9809982165500853

140068460000432019
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  آگهي مزايده اموال منقول

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0000294/ج3 با موضوع محكوميت آقاي سعادت الله هادي  به پرداخت نفقه وهزينه درمان به مبلغ 1/620/000/000 ريال به اضافه نفقه معوقه ازتاريخ1398/02/06 ازقرارماهيانه به مبلغ13/000/000ريال بابت اصل خواسته به مبلغ 403/000/000ريال وهمچنين مبلغ 54/700/000ريال  بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس (مجموعا 2/143/300/000ريال )در حق محكوم لها خانم  نسرين عليان زفرقندي  و پرداخت مبلغ 107/165/000 ريال هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به، دستگاه هاي تجهيزات پزشكي با مشخصات فوق  از اموال محكوم عليه و نيز  با مشخصات فوق توقيف؛ اموال موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته شد.

شماره بايگاني0000294 الف: قرار كارشناسي: بررسي و تعيين قيمت دستگاه هاي تجهيزات پزشكي موضوع پرونده ب: خلاصه اقدامات انجام شده: 1- مراجعه به شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران 2- بازديد ميداني از دستگاه هاي توقيف شده و مصاحبه با صاحب دستگاه 3- ثبت مشخصات دستگاه ها 4- دريافت مستندات موجود خريد دستگاه ها ج: مشخصات دستگاه ها: 1-DIOD ALEX LASER مدل:ALMA SOPRANO. شماره سريال:D2997980806 تعداد:1 قيمت به ريال:2/100/000/000 2.IPL مارك: GSD مدل:GP660C شماره سريال:GP تعداد: 1- قيمت به ريال: 240/000/000- 3-MICRODERM مارك:TAHER TAJ PARS شماره سريال:M2 تعداد:1- قيمت به ريال:45/000/000 4.VENTILATOR – مارك: TBIRD VS مدل: 15527U شماره سريال: ACHT1292 تعداد: 1 قيمت به ريال: 40/000/000 5-BIO-FILLER مارك: 3MEDGROUP شماره سريال: BI980502010 تعداد: 1 قيمت به ريال: 187/500/000 6.CENTRIFUGE- مارك: SANTIFYOZ مدل: LXJ-802-LM12. تعداد: 1. قيمت به ريال: 28/000/000 7-CARBOXY-THERAPY مارك: 3MEDGROUP شماره سريال: CA980502152 تعداد: 1- قيمت به ريال: 180/000/000 جمع كل 2 ميليارد و 820 ميليون و 500 هزار ريال 2/820/500/000 د: اظهار نظر كارشناسي با توجه به نتايج حاصل از بررسي‌هاي صورت پذيرفته مطابق شرح جدول فوق الذكر بند ج در مجموع ارزش كل هفت دستگاه مستعمل به مبلغ2/820/500/000 ريال و به حروف دو ميليارد و هشتصد وبيست ميليون و پانصد هزار ريال تعيين مي گردد

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ يكشنبه 1400/9/28 ساعت 10الي 10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران – شهرزیبا –میدان الغدیر – خ مخابرات – جنب کانون اصلاح و تربیت – مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/9/28 ساعت 10الي 10:30