فروش دستگاه بیهوشی

2400000000

توضیحات

9509982161700112

140068460000450019
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول (سه عدد دستگاه بیهوشی)

در راستای اجراییه صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی و حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید صدر) وموضوع پرونده اجرایی کلاسه 981288/ج4 له شرکت فن آوری آزمایشگاهی به طرفیت محکوم علیهم شرکت ابوریحان طب و کیسرو نعیمی و محسن خلیل نژاد که محکوم علیهم برابر اجراییه به شماره 9710422161700615  محکوم بپرداخت مبلغ 18/141/961/529 ریال بابت بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت گردیده . لهذا حسب دستور قضایی جهت شناسایی اموال از محکوم علیه در جهت وصول محکوم به ونیم عشر اجرایی نسبت به توقیف سه عدد دستگاه بیهوشی به شرح «دستگاه بیهوشی مدل Siesta j Breasy ساخت کشور دانمارک با وضعیت مستعمل هرکدام همراه یک فلوتک ایزوفلوران ساخت کمپانی DAMECA» اقدام گردیده است که مراتب پس از توقیف به کارشناس مربوطه ارجاع و ارزش ریالی پایه مزایده را جمعاٌ به مبلغ 2/400/000/000 ریال ارزیابی نموده است لذا مقرر گردید که دستگاه های توقیف شده مذکور درروز چهارشنبه مورخه ی1400/09/24 راس ساعت 08/30 صبح  از طریق مزایده بفروش برسد لهذا نحوه برگزاری مزایده ” : 1- مزایده موصوف با مشخصات فوق الاشعار  از پایه کارشناسی شروع وکسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد2- ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس نقدا (کارت بانکی در ذیحسابی مجتمع قضایی) و یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر از برنده مزایده اخذ والباقی ان ظرف مدت حدااکثر یک ماه دریافت خواهد شد.3- درصورت انصراف برنده از مزایده 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد.4-کلیه هزینه های مربوط به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده می باشد.

متقاضیان میتوانند جهت شرکت در مزایده در تاریخ و رأس ساعت مذکور با عنایت به بند های اشاره شده فوق به آدرس : تهران-خیابان شیخ بهایی شمالی – بالاتر از میدان شیخ بهایی – 12 متری اول – مجتمع قضایی شهید صدر تهران – اتاق برگزاری مزایده در طبقه اول مراجعه نمایند%

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت8:30