فروش خودرو

580000000

توضیحات

9609981025601178

140091460000477610
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 981069ج آقای محمد شجاعی محکوم گردیده اصل خواسته به مبلغ 90/000/000ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه در حق آقای علیرضا حسن نژاد بالف پرداخت نمایند.متقابلاً خودرو به شماره انتظامی 11-245 ت 25 متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 580/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/9/9 ساعت 16:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت16