فروش خودرو سواری پراید131سفید مدل1389

935000000

توضیحات

9709980202401127

140068460000412219
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده : به موجب دادنامه 1817مورخه 1397/09/20 صادره ازشعبه 254 خانواده یک تهران به پرونده اجرایی 980281ث ج محکوم علیه خانم سید مهدی پیغامی امراله فرزند میر علی النقی محکوم است به پرداخت تعداد 214 عدد سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم له خانم فریبا مطلب زاده فرزند اژدر و هزینه دادرسی به مبلغ 32558500000ریال و مبلغ 12000000ریال بابت حق الزحمه کارشناس و مبلغ 46515000000 ریا ل بابت نیم عشر دولتی که حسب تقاضای محکوم له در راستای وصول محکوم به خودروی محکوم علیه  به شماره شهربانی ایران77- 172ی 51 واقع در پارکینگ میعاد عرب توقیف گردیده است اتومبیل از نوع سواری پراید 131 SE  با رنگ سفید با مدل 1389 با شماره شاسی 1161599و شماره موتور M13/6377198 میباشد خودرو فاقد رادیو پخش و باندهای مربوطه فاقد قاب زیر فرمان و فاقد جک و زاپاس می باشد شرایط اتاق و داخل کابین مطلوب و کاملا سالم می باشد با توجه به عدم کارائی باتری میزان کارکرد خودرو مشخص نگردید با توجه به عدم ارائه مدارک مسلم الصدور از سوی خواهان پرونده ، مطابقت مدارک و اسناد با ارکان اصلی وسیله مقدور نگردید لذا واجد یا فاقد اصالت بودن وسیله مذکور از حیث مطابقت اسناد مسلم الصدور با ارکان اصلی وسیله مقدور نمی باشد لذاارزش 935/000/000 ریال کارشناسی گردیده است مقرر است اموال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1400/09/20 را س ساعت8/30 صبح با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران مستقر در طبقه هم کف ضلع جنوبی واقع در اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی – خ زمزم غربی مجتمع قضایی خانواده یک تهران به فروش میرسد . لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد .و 10 درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ وخریدارباید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . واصل فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید . درغیر این صورت 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل وانتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.

دادورز شعبه اول اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده یک تهران – شیری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت8:30