فروش خودروهای اسقاطی بصورت ضایعات

رایگان

توضیحات

فروش خودروهای اسقاطی بصورت ضایعاتی

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13