فروش خودروسواری405زرد مدل1398

1550000000

توضیحات

9909983031301353

140001460000124676
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه  0000635  این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه  3 دادگاه خانواده فردیس له خانم فاطمه حاجی وند  وعلیه آقای حسین کاظمی که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت تعداد 300 عدد سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم له ومبلغ 5 درصد نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال  منقول متعلق به  سهم الارث ایشان  از یکدستگاه خودروی سواری  ایران 22 374 ت 92 از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 1400/10/05 از ساعت 11 الی 11:30 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 1/550/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد ، مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  : مشخصات خودرو :  بشماره انتظامی  ایران 22  374 ت 92  نوع:  تاکسی  سیستم : پژو 405 مدل : 1398  رنگ : زرد  شماره شاسی : 194481  شماره موتور :  1400864 K  124 تعداد چرخ :  چهار چرخ  تعداد محور :  دو محور  تعداد سیلندر  : چهار سیلندر  نوع سوخت : بنزین  ظرفیت : پنج نفر  وضعیت ظاهری و فنی خودرو ( در بازدید ) :  اطاق و بدنه :گلگیر جلو راست و گلگیر عقب راست خوردگی طرف جلو پنجره شکسته شده است داشبورت : سالم است صندلی و تودوزی : سالم است  تجهیزات : ندارد  نقایص ظاهری : ندارد موتور : سالم است  گیربکس :  سالم است  دیفرانسیل : سالم است  تایر ها :  50% دارد  برابر استعلام از بیمه مرکزی خودروی فوق با 35% تخفیف مالی و حوادث  تا تاریخ 15/11/1400 نزد بیمه آسیا دارای اعتبار می باشد . ارزش پایه خودرو  :  باعنایت به مراتب فوق همچنین میزان استهلاک بر مبنای سال تولید و کیلومتر کارکرد قیمت خودرو مبلغ 1/550/000/000 ریال  معادل یکصد و پنجاه و پنج میلیون تومان  به نظر میرسد .

آدرس مورد مزایده : پارکینگ پارسیان

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- عابدی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت11 الی11:30