فروش خودروسواری206هاچ بک نقره ای مدل1384

680000000

توضیحات

9809981075600293

140091460000500011
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره پانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول (خودرو)

در خصوص اجراییه صادره از حوزه756شورای حل اختلاف 15تهران له  آقای علیرضا مقیسهء به وکالت آقای محمد حسن حافظیان  علیه  ایرج تبارکی  محکوم به پرداخت مبلغ 352/722/343ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل  و مبلغ 7/500/000ريال بابت نیم عشر دولتی، حسب تقاضای محکوم له خودروی محکوم علیه توسط این اجرای احکام در قبال بدهی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه مورخ 1400/08/23 خودروی متعلق به محکوم علیه یکدستگاه سواری پژو 206 هاچ بک تیپ TU3 به رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی 476 ل 35  ایران 88بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید : خودروی سواری  پژو 206 هاچ بک تیپ TU3مدل 1384 به شماره موتور FSS1505018510 به شماره شاسی19821933و 4سیلندر -بنزینی که بدنه خودرو از ناحیه جلو و عقب و پهلوها چپ و راست آثار خط و خش  وبرخورد و تصادف و تعمیر و ترمیم قطعات مشهود است و خودرو مذکور در حد درجه دو و متوسط مدل مربوطه محسوب می گردد و مدت طولانی است که در پارکینگ متوقف است  ضمن اینکه سوئیچ وسیله نقلیه موجود نبوده بعلت بسته بودن دربهای خودرو و روشن نشدن موتور و عدم دسترسی به اسناد شناسنامه ای و یا مالکیت خودرو اقدامی صورت نگرفت ومعاینه خودرو بعمل نیامد  لذا ارزش پایه معاملاتی خودروی موصوف با توجه به نوع و مدل و وضعیت ظاهری و میزان کارکرد و شرایط حاکم بر بازار روز  و در نظر گرفتن هزینه های پارکینگ و عدم اخذ خلافی  مبلغ 680/0000/000ریال) تعیین می گردد واعلام می گردد علی ایحال نظر به ابلاغ نظریه کارشناسی به محکوم علیه که تا کنون هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا و اصل نگردیده لذا مقرر گردیده است خودروی موصوف در تاریخ    1400/10/05روز       یکشنبه   از ساعت 12الی  12:30  در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف15 تهران واقع شورای حل اختلاف مجتمع 15 تهران از طریق مزایده بفروش میرسدو از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 680/000/000ريال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قسمت پیشنهاد نماید فروخته  خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه (یک ماه) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقررالباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی بوده.برای اطلاعات بیشتر می توانید به پارکینگ  رامتین خیابان قزوین خیابان امین الملک پلاک 133مراجعه فرمایید.

 

مهدی آهنگران مدیراجرای احکام شورای حل اختلاف 15تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت12 الی12:30