فروش خودروسواری206سفید مدل1386

2000000000

توضیحات

140068920003585674

140068460000433199
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000854  و 0001678  له آقای بهروز معصومی با وکالت آقایان امیر محمدی نژادفرد و مجید پارسانی علیه آقای مهدی عربی کله بستی، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 1/810/000/000ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ90/500/000 ریال در حق صندوق دولت  ، به همین منظور خودرو به شماره انتظامی 971ط22 ایران88 متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. طبق نظریه کارشناسی مشخصات خودرو به شرح ذیل است خودرو به شماره انتظامی: 971ط22 ایران88 ، نوع: سواری، سیستم و تیپ: هاچ بک پژو 206 تیپ6، مدل: 1386، رنگ: سفید ، شماره شاسی: 21700173، وضعیت ظاهری و کیفی خودرو (در زمان بازدید) طبق نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد. اطاق (بدنه): بدنه نسبتاً سالم سیستم قوای محرکه موتور گیربکس، دیفرانسیل فاقد عیب و نقص فنی عاج لاستیک 70%، گیربکس اتوماتیک، دارای سان روف پانوراما، ارزیابی قیمت باتوجه به ارزش خودرو در بازار نقل و انتقال این دسته از خودروها ارزش خودروی موصوف مبلغ 2/000/000/000 ریال معادل دویست میلیون تومان اعلام میگردد مزایده در تاریخ روز 1400/09/21  از ساعت 11:00 الی 12:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس واریز به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند .//

.

                                  دادورز اجرای احکام شعبه 106 مجتمع قضایی عدالت تهران-الهام هاشمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت11 الی12