فروش خودروسواری206خاکستری مدل1385

7500000000

توضیحات

9809980203601070

140091460000511619
شعبه اجراي احكام مدني بخش رودهن

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول

نوبت دوم

 

حسب نیابت صادره از اجرای احکام مدنی شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران و کلاسه اجرایی 0000245 شعبه اجرای احکام مدنی بخش رودهن یک دستگاه خودرو به عنوان مال در پرونده معرفی گردیده که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح آتی توصیف و ارزیابی وفق مواد 114 و 137 قانون آئین دادرسی مدنی از طریق مزایده به فروش خواهد رسید :

خودرو پژو 206 مدل 1385 ،به شماره انتظامی 33 ایران 615 ق 45 ، رنگ خاکستری ، ظرفیت پنج نفر ، تعداد سیلندر 4 شماره شاسی 1085870 – قابلیت شماره گذاری دارد کارکردk 374225 وضعیت خودرو : خودرو موصوف در پارکینگ امیر رودهن بازدید به عمل آمد خودرو از نظر اسناد و مدارک با ارکان خودرو مطابقت دارد – موتور نیاز به تعمیر دارد – گلگیر عقب راست – کف صندوق درب جلو و عقب راست – ستون و کلاف سمت راست – درب عقب چپ درب جلو چپ – گلگیر عقب چپ دارای آثار تصادف و رنگ شدگی و یا تعویض می باشند به نظر می رسد خودرو از پهلوی راست تصادف نموده است . با توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن مدل و وضعیت خودرو و در نظر گرفتن عرف قیمت خودرو در بازار ارزش ریالی آن هفتصد و پنجاه میلیون ریال معادل هفتاد و پنج میلیون تومان برآورد می گردد . که قیمت پایه مزایده بوده ، مزایده از این قیمت آغاز و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد . شرکت در مزایده برای عموم آزاد بوده ومتقاضیان می توانند برای بازدید مال موضوع مزایده از پنج روز پیش ازتاریخ مزایده با هماهنگی واحد اجرای احکام مدنی دادگاه رودهن از اموال بازدید نمایند . برنده مزایده می بایست حداقل ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و نقداً و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید درغیر این صورت مبلغ پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد . در صورت مواجهه روز مزایده با تعطیلی غیر مترقبه جلسه مزایده در اولین روز کاری بعد از آن درهمان مکان و زمان برگزار می گردد . پیشنهاد می گردد خریداران محترم به منظور تسهیل مراحل اداری ، در هنگام خرید میزان ده درصد مبلغ پایه را به صورت چک رمز دار به همراه داشته باشند . الف

زمان مزایده : 1400/10/1ساعت 10 صبح

مکان : دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه رودهن

 

سید عباس موسوی خرم

مدیر اجرای احکام مدنی رودهن

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت10