فروش خودروسواری 206سفید مدل1395

1700000000

توضیحات

9509982164700630

140068460000431232
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي  مزايده اموال منقول يك دستگاه خودرو)

يك دستگاه خودرو سواري پژو206 تيپSDTU5به شماره 997د67ايران66به رنگ سفيد روغني مدل 1395

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 000238/ج3 با موضوع محكوميت  آقاي زوج حسين مقدمي   به پرداخت تعداد 531/68 قطعه سكه بهار آزادي (كه با توجه به نوسانات بازار ارز و سكه  قيمت هر قطعه سكه تمام بهار ازادي در هنگام مزايده از بانك مركزي استعلام خواهد شد) مبلغ 102/5000/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 6/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم لها خانم عالم خداياري، پرداخت  هزينه نيم عشردولتي در حق خزانه دولت و پرداخت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به، يك دستگاه خودرو سواري با مشخصات فوق و به سواري پژو206 تيپSDTU5به شماره 997د67ايران66به رنگ سفيد روغني مدل 1395 از اموال زوج  و نيز با مشخصات فوق توقيف؛ ماترك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در پرونده كلاسه 0000238 از اتومبيل موضوع قراربا مشخصات سواري پژو206 تيپSDTU5به شماره 997د67ايران66به رنگ سفيد روغني مدل 1395 به شماره شاسي NAAP41FE9GJ770707وبه شماره موتور263016در پاركينگ 52بازديد شد پهلوي لبه گلگير جلو راست صافكاري ومرمت شده است از اطراف بدنه اثار برخورد جزيي دارد لاستيكها با70%اج است بعلت توقف طولاني ودشارژشدن باطري موتور روشن نگرديد قيمت پايه اتومبيل مزكور با وضعيت موجود حدود مبلغ 1700000000مليون ريال معادل يكصدو هفتاد مليون تومان براورد ميشود.

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/24ساعت 10 الي 10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت10الی10:30