فروش خودروسواری پژوslxنقره ای مدل1391

940000000

توضیحات

9809988410301564

140050460000111474
شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان سرپل ذهاب

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال  منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0000699صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرپل ذهاب له آقای سید حسین محمودی وعلیه آقای خلیل احمدی  دایر بر محکومیت فروش يك دستگاه سواري پژو SLX به شماره 173 د 35 ايران 29 ، اجرای احکام مدنی سرپل ذهاب در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک: مشخصات سواري پژو SLX به شماره 173 د 35 ايران 29 حسب هويت شماره گذاري نوع: سواري – سيستم: پژو – رنگ: نقره اي متاليك – تيپ: 405 SLX TU5 – مدل: 1391 – تعداد محور: 2 – تعداد سيلندر: 4 – تعداد چرخ: 4 – شماره موتور 13991004176 – شماره شاسي NAAM31FCXCK361952 ب) وضعيت ظاهري و فني خودرو موردنظر: موتور: نياز به سرويس اساسي دارد – سيستم انتقال نيرو: فعال و متعارف – داشبورد: سالم و متعارف – اتاق (بدنه): به شرح بند توضيحات – شاسي: سالم و متعارف – صندلي: متعارف و تودوزي سالم – تايرها: حدود 35 درصد سالم مي‌باشند – فرمان و سيستم تعليق و جلوبندي: سالم و متعارف توضيحات: گلگيرهاي جلو تعويضي هستند – بدنه خط و خش متعدد دارد – سوئيچ موجود نبود و باطري معيوب و كيلومتر كاركرد واقعي مشخص نيست – به علت مجاورت طولاني در برابر نور آفتاب كيفيت رنگ بدنه مطلوب نيست – لاستيك چرخها مستعمل و فاقدكارايي لازم هستند– علي الحساب مبلغ «16/450/000 ريال» خلافي دارد- اعتبار آخرين بيمه شخص ثالث 1399/03/31 از بيمه ايران است. ارزش پايه كارشناسي روز خودرو مذكور «بدون كسر ديون دولتي» مبلغ (940/000/000 ريال) معادل نود و چهار ميليون تومان تعيين مي‌گردد در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ  27/ 4/ 1400 کارشناسی وارزیابی شده است و مزایده برای روز چهار شنبه    مورخ 24/ 09/ 1400 ساعت 10صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در دادگستری شهرستان سرپل ذهاب مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 2171293752003نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان سرپل ذهاب -کیانوش باشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت10