فروش خودروسواری پژو405نقره ای مدل1386

750000000

توضیحات

9909983031400304

140001460000124722
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه 3 مدنی /000354  واجرائیه صادره از شعبه 6 دادگاه حقوقی  دادگستری فردیس له فاطمه خوانین زاده با وکالت یوسف جوادی و علیه آقایان : 1- ذبیح اله بهاری نژاد 2- تورج نمازی شیرازی 3- حمید رضا میر داودی که محکوم علیها محکومند -بصورت تضامنی  به پرداخت 1/220/000/000ريال  و نیز خسارت تاخیر تادیه بابت اصل خواسته و مبلغ 5%  ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به تاریخ 21/8/1399 محکوم علیهاابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال منقول متعلق به محکوم علیه آقای ذبیح اله بهاری نژاد شامل : یکدستگاه خودرو بشماره انتظامی  ایران 21  746 و 45   از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 1400/09/29  از ساعت 8 الی 9 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 750/000/000ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  : مشخصات خودرو :  بشماره انتظامی  ایران 21  746 و 45  نوع:  سواری  سیستم : پژو  تیپ : 405 GLX مدل : 1386  رنگ : نقره ای  شماره شاسی : 40419245  شماره موتور :  12486059265    وضعیت ظاهری و فنی خودرو ( در بازدید ) :  اطاق و بدنه : خوردگی دارد  داشبورت : سالم صندلی و تودوزی : دارد سالم  تجهیزات : ندارد  نقایص ظاهری : تقریباً سالم علیهذا باعنایت به مراتب فوق ضمن استعلام از بازار خرید و فروش خودرو و در نظر گرفتن نوسانات قیمت و وضعیت موجود ارزش و قیمت خودرو موضوع پرونده به مبلغ 750/000/000ریال معادل هفتادو پنج میلیون تومان به نظر میرسد

آدرس مورد مزایده  :پارکینگ پارسیان

 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- یوسف قره داغی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت8الی9