فروش خودروسواری پژو ذغالی مدل1381

400000000

توضیحات

9909980249200016

140091460000489242
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره بيست و سه شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي


بسمه تعالی           

آگهی مزایده : خودرو   :  به موجب دادنامه 159  مورخه 99/03/24 صادره حوزه 2203  شورای حل اختلاف  به پرونده اجرایی 9900389  ث ج بهمن حنفی  محکوم است به پرداخت 13  عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه محکوم لها  مژگان جوان خلیل پور ومبلغ 5/000/000  ریال بابت حق الزحمه کارشناس و مبلغ  3/650/000  ریال هزینه دادرسی  و مبلغ 65/000/000  ریا ل بابت نیم عشر دولتی  در حق محکوم لها که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به از خودروی  آقای  بهمن حنفی  که درتاریخ  99/02/16  توقیف گردیده است .ارزش  خودرو پژو سواری مبلغ 400/000/000  ریال  کارشناسی گردیده است خودرو پژو مدل 1381  رنگ زغالی سوخت بنزینی و شماره شاسی 81624166  وضعیت بدنه دارای خط و خش – مرمت بدنه در گذشته قابل رویت است – وضعیت بیمه نامشخص است – لاستیکها مجوعا 50 درصد  مقرر است اموال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1400/09/28  را س ساعت 9 لغایت 9/30با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران مستقر در طبقه هم کف واقع در اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی – خ زمزم غربی مجتمع قضایی خانواده یک تهران به فروش میرسد . لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد .و 10 درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ وخریدارباید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . واصل فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید . درغیر این صورت 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل وانتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.% مدیر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک تهران قاضي واحد اجراي احكام مدني شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره بيست و سه شوراي حل اختلاف شهر تهران – هادي ابوالحسني درون كلا

تهران – اتوبان شهيد محلاتي – خيابان نبرد جنوبي – خيابان زمزم – جنب آتش نشاني – مجتمع قضايي خانواده1 (ساعت كار 9 الي 12)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت9الی9:30