فروش خودروسواری پراید سورمه ای مدل1382

150000000

توضیحات

9409980242300619

140068460000422827
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خودرو

به موجب پرونده اجرایی 0002628/126/ج3 از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 9401701ومورخه 94/12/10  محکوم له آقای بهروز بابائی فرد وطن فرزند محرمعلی – محکوم علیه خانم  لادن  یاور زاده فرزند  اکبر -محکوم به 267/720/000ریال -خسارت تاخیرتادیه 604/924/581ریال -هزینه دادرسی 8/505/600ریال -هزینه کارشناسی 5000/000ریال – نیم عشراجرای دولت 44/307/509ریال -حسب ارزیابی خودروی   سواری پراید جی تی ایکس صبا شماره انتظامی  513ج52ایران55مدل1382 سورمه ای تیره متالیک به ارزش کارشناسی به شرح ذیل می باشد .

1    کد – شماره انتظامی    ایران / 55  513  ج 52

2    نوع و سیستم    سواری پراید جی تی ایکس صبا

3    مدل و رنگ    1382  سورمه ای تیره متالیک

4    کیلومتر کارکرد در لحظه بازدید    ــ

5    شماره موتور – تعداد سیلندر    00495634    4 سیلندر

6    شماره تماس    1412282954309

7    نوع سوخت    بنزینی

8    وضعیت اطاق و بدنه    دور تا دور بدنه خوردگی و خط خطی دارد. گلگیر جلوی چپ – چراغ راهنمایی جلوی چپ – ؟؟؟؟؟ به سمت راست تصادفی است- جلوی درب ؟؟؟؟ تصادفی و بازسازی – درب ؟؟؟ و درب صندوق عقب رنگ پریدگی دارد. چراغ خطر چپ شکسته است

9    وضعیت دستگاه انتقال نیرو    در حد ؟؟؟

10    قیمت پایه کارشناسی    150/000/000ریال معادل پانزده میلیون تومان

 در صورت عدم فروش به قیمت پیشنهادی فروش آن تا ده درصد زیر قیمت پیشنهاد شده از نظر اینجانب بلا مانع است

 تاریخ مزایده 1400/9/24 ساعت 9 الی 9/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به خودرو ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت9الی9:30