فروش خودروسواری پرایدسفید مدل1390

580000000

توضیحات

9609982164000427

140091460000496576
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهر قدس

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده ( نوبت اول )

در پرونده کلاسه 0001681 اجرا ، محکوم عليه مریم دهقانی و محمد رضا بردبار  و غیره  محکوم است به پرداخت مطالبات درحق محکوم له بانک مهر اقتصاد  و پرداخت هزينه هاي اجرايي که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی بشرح ذیل برآورده شده و سپس مقرر گردید . در روزچهار شنبه تاریخ 1400/09/24 از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس واقع در بلوار شهید کلهر جنب بهشت فاطمه (س) . اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا متقاضیان می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع وهماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ فروش(مبلغ پیشنهادی) فی المجلس طی فیش سپرده یا چک تضمینی از خریدار و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراض ظرف مهلت یک هفته الباقی اخذ و کلیه اموال پس از تنفیذ و رعایت تشریفات قانونی به وی تحویل خواهد شد.

خودروی سواری پراید تیپ 132 مدل 1390 به شماره شاسی 1422290297968 و شماره موتور 44299455 به رنگ سفید که در زمان بازدید از ناحیه جلو و پهلوی راست و چپ دچار تصادف بوده و نیاز به صافکاری و نقاشی دارد  جلو سالم تودوزی و صندلی  ها نیاز به ترمیم دارد باطری معیوب موتورنیاز به تعمیر و راه اندازی مجدد می باشد و نیاز به پهار حلقه لاستیک دارد فاقد بیمه نامه قابلیت شماره گذاری و بازسازی را دارد   که با عنایت به موارد فوق به مبلغ 580/000/000 ریال معادل پنجاه و هشت  میلیون تومان ارزیابی و کارشناسی گردیده است/

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت9الی10