فروش خودروسواری پرایدسفید مدل1386

36000000

توضیحات

9309982164600817

140091460000508660
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  مزایده اموال منقول 

درپرونده اجرایی حاضر  براساس نیابت 140068990048019234 مورخ 1400/0/23 صادره از شعبه چهارم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران محکوم علیه علی آقابابائی محکوم است به است به پرداخت 6.352.629.716 ریال در حق محکوم له حسین معصومی و پرداخت نیم دولتی در حق صندوق دولت که نیابت به این مرجع قضایی اعطاء شده است با عنایت به از محکوم علیه یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 786 ق 32 ایران 77 رنگ سفید مدل 1386 دوگانه سوز به شماره موتور 177001 و با شماره شاسی 6330536 توقیف شده است خودرو مذکور در محدوده این حوزه قضایی در پارکینگ انتظام توقیف شده براساس نظریه کارشناسی 36.000.000 تومان برآورد قیمت شده است که قیمت پایه برای مزایده است ضمن تقاضای محکوم له برای مزایده خودرو تعرفه شده مقرر شد خودرو موصوف در روز  1400/09/29 از ساعت 10/00 الی 11/00 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از خودرو مورد مزایده داده شود .

یوسف بدری- دادورز اجرای احکام مدنی بخش کهریزک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت10 الی11