فروش خودروسواری پرایدسفید مدل1382

200000000

توضیحات

9509982841600091

140091460000476877
شعبه اجراي احكام مدني بخش صفادشت

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

مزایده (نوبت اول)

به موجب نیابت واصله از شعبه اجرای احکام مدنی بخش خرمدشت  ،  محکوم له مریم صفر خانلو با وکالت حمید محمد خانلو  به طرفیت  محکوم علیه  حسین فتح اللهی فرزند بختیار  که  محکوم است به پرداخت 72 قطعه سکه تمام بهار آزادی   بابت اصل خواسته و  نیم عشر دولتی به میزان 5 درصد محکوم به  در حق صندوق دولت  که با عنایت به توقیف خودرو  محکوم علیه پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت مال توقیفی  به میزان جمعا  200/000/000  ریال توسط کارشناس ارزیابی شده که به ترتیب ذیل میباشد

خودرو سواری پراید تیپ صبا جی تی ایکس شماره انتظامی 595 د 67 ایران -96 شماره شاسی S1412282915700 رنگ سفید مدل 1382 اتاق ظاهرا سالم و بدنه دارای خط خوردگی می باشد موتور سالم گیربکس سالم دیفرانسیل سالم تایرها حدودا 40 درصد صندلی و تودوزی مستعمل نیاز به تعویض دارد  داشبورد نیاز به تعمیر دارد.

  توسط کارشناس  200/000/000  ریال  برآورده  و پایه مزایده تلقی میگردد خودرو فوق الذکر واقع  در پارکینگ محمدی صفادشت  میباشد  و سپس مقرر گردید در    تاریخ    1400/09/08 از ساعت  10 الی  11  صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش صفادشت واقع درصفادشت بلوار رسول اکرم دادگاه بخش صفادشت اموال توقیفی از طریق مزایده به فروش برسد . مزایده از قیمت پایه کارشناس شروع می شود و متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در تاریخ فوق الذکر مراجعه و فرد یا افرادی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد . ضمنا ده درصد کل مبلغ فروش فی المجلس نقدا از برنده مزایده اخذ و نامبرده وفق ماده 129 ق ا ا م مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ مزایده باقی ثمن معامله را به صندوق دولت تودیع نماید . در غیر اینصورت ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از محل مزایده داده شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08ساعت10 الی 11