فروش خودروسواری پرایدسفیدشیری مدل1382

210000000

توضیحات

140050920000429062

140050460000106085
اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول

درخصوص پرونده اجرائی  0000579  با موضوع  مطالبه طلب ، واحد اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه در نظر دارد اموال منقول ذیل را مطابق ماده 118 به بعد قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند:

يكدستگاه سواري پرايد با مشخصات ذيل متوقف درپاركينگ زاگرس به شرح زير اعلام ميگردد:الف)مشخصات خودرو شماره انتظامي: 218ق97ايران 19 رنگ: سفيد شيري -روغني تعداد محور:2 نوع: سواري شماره شاسي: S1412282944306 تعداد سيلندر:4 سيستم تيپ:پرايد-جي تي ايكس شماره موتور: 00483444 نوع سوخت:بنزين مدل: 1382 تعداد چرخ: 4 ظرفيت:جمعاً4نفر ب)وضعيت ظاهري وفني خودرو(درزمان بازديد) اطاق(بدنه):به شرح بند ج داشبورد:سالم صندلي وتودوزي: متعارف موتور:نياز به سرويس دارد گيربكس: نامعلوم ديفرانسيل:نامعلوم شيشه ها :سالم سپر:متعارف لاستيك:50درصد عمر مفيد دارد ج) توضيحات: اكثر قسمت هاي اتاق داراي تصادف وبعضاً رنگ آميزي شده ،بدنه اتاق داراي خط خش متعدد وپريدگي رنگ دارد،به دليل مجاورت طولاني در برابرعوامل فرسايشي كيفيت رنك بدنه مطلوب نيست نياز به پوليش دارد،كيلومتر كاركرد واقعي مشخص نيست بيمه شخص ثالث رويت نگرديد. بعلت عدم دسترسي به سوئيچ با موتور خاموش بازديد گرديد. د)برآورد قيمت: با توجه به بررسي بعمل آمده ووضعيت فعلي وجميع جهات متفرقه وجانبي خودرو قيمت پايه كارشناسي مبلغ 210/000/000ريال معادل بيست و يك ميليون تومان در مورخه 1400/07/08 ارزیابی شد .مزایده برای روز 1400/09/14 ساعت  11/30صبح در طبقه همکف 4راه ارشاد دادگستری کل کرمانشاه برگزار میگردد.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه 4 اجرای احکام مدنی  ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود،در غیر اینصورت هیچ عذری بابت عدم اطلاع از اوصاف اموال مذکور قابل پذیرش نخواهد بود شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10% قیمت کارشناسی  را از قبل به شماره شبای ir740100004056012907595698   با شناسه پرداخت 97710815610001140050920004290 واریز و تا قبل از مزایده فیش آن را تحویل این اجرا دهند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.

دادورز شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه-عزیزی مجد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت11:30