فروش خودروسواری ولیکس سفید مدل1395

1650000000

توضیحات

9909988311300758

140050460000105837
اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول

در خصوص پرونده اجرائی نیابتی کلاسه 000576 ارسالی از شعبه 4 اجرای احکام مدنی مبنی بر مطالبه وجه  در حق محکوم لهم واحد اجرای احکام مدنی شعبه 4 حقوقی کرمانشاه در نظر دارد مال منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات خودرو: خودرو سواري ولیکس به شماره انتظامی 11ل889ایران 29 رنگ سفید روغنی تیپ c30مدل 1395 داشبرد سالم تودوزی متعارف موتور نیاز به سرویس دارد لاستیک عمر مفید سپری شده است درب جلو دارای رنگ فاقد بیمه فاقد باطری در چند نقطه دارای رنگ پردگی و فرورفتگی است .. ارزش پايه كارشناسي روز خودرو موردنظر در نمايشگاه‌هاي حوزه جغرافيايي «بدون كسر ديون دولتي» مبلغ (1/650/000/000 ريال) معادل صد و شصت و پنج میلیون تومان تعيين مي‌گردد. مزایده برای روز یک شنبه مو رخ 1400/9/14 راس ساعت 11 صبح تعیین گردیده است طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف اجرای احکام شعبه 4 حقوقی مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10% بهای قیمت کارشناسی را تا قبل از شروع جلسه مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره IR740100004056012907595698 واریز و اصل قبض را تا قبل از شروع مزایده به این اجرا تحویل دهد و در صورت برنده مزایده شدن، در همان روز باقیمانده 10% قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد..پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر می شود .در ضمن هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد بدیهی است پس از انجام تشریفات و مراحل قانونی سند به نام خریدار منتقل خواهد شد/.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت11