فروش خودروسواری وانت مزدا سفید مدل1389

1100000000

توضیحات

9709980010600224

140068460000418394
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000129 لهم 1- میر کریم موسوی ننه کران 2-فاطمه موسوی ننه کران  3-میر یداله موسوی ننه کران  4-میرنقی موسوی ننه کران  5-میر اسماعیل موسوی ننه کران  6-میر جلیل موسوی ننه کران علیه  1-عبدالکریم کواکبی، 2-عبدالرحیم کواکبی، 3-فرحناز کواکبی  مبنی برتقسیم ترکه خودرو به شماره انتظامی 621  ب 42 ایران 77 در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور خودرو موصوف به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. خودرو به شماره انتظامی: شماره انتظامی 621  ب 42 ایران 77 ، نوع: وانت، سیستم و تیپ: مزدا بی 2000 ای، مدل: 1389، رنگ: سفید، شماره شاسی: 39268، شماره موتور: 565047، تعداد چرخ: 4، تعداد محور: 2، تعداد سیلندر: 4، نوع سوخت: بنزین، ظرفیت: 1150 کیلوگرم. وضعیت ظاهری و کیفی خودرو (در زمان بازدید) طبق نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد. اطاق (بدنه): از اطراف دارای خوردگی است، داشبورد: سالم و در حد مدل، صندلی و تودوزی: سالم و در حد مدل ، تجهیزات: سالم و در حد مدل موتور: در حد مدل، گیربکس: در حد مدل، دیفرانسیل: در حد مدل، تایرها: 50% . ارزش پایه خودرو به میزان 1/100/000/000 ریال معادل صد وده میلیون تومان برآورد می گردد. مزایده در تاریخ 1400/09/17  از ساعت8 الی 8:30 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل خودرو به برنده مزایده ندارد.

                                                              دادورز اجرای احکام شعبه 107 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت8الی8:30