فروش خودروسواری وانت زامیاد مدل1384

1500000000

توضیحات

9909982885301102

140091460000504431
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

«آگهی مزایده »

درخصوص پرونده کلاسه 0000293/3 اجرای احکام دادگستری شهرستان اسلامشهر و به موجب اجرائیه  صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر محکوم علیه مسکن پرسنل نیروی هوایی منطقه مهر آباد شهاب شهر محکوم است به پرداخت مبلغ 1/850/000/000 ریال در حق محکوم له حمزه بحیرایی و پرداخت 5% نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت وحسب تقاضای محکوم له اموال محکوم علیه جهت مزایده وفروش به شرح ذیل ارزیابی گردیده است:

ضمن حضور و مطالعه اوراق پرونده و بازدید از یک دستگاه وانت نیسان به    شماره انتظامی 99/545د84 در آدرس اتوبان تهران ساوه، جنب عوارضی اول،پارکینگ مهر عوارضی،ن ظریه کارشناسی خود را جهت هرگونه بهره برداری مقام محترم قضایی به شرح ذیل اعلام میدارم.

1)مشخصات وسیله نقلیه

نوع:وانت        سیستم:زامیاد        تیپ:z24Ni            مدل:1394                رنگ:آبی

شماره انتظامی:99/545د84              شماره موتور:687301          شماره شاسی:417078

2)شرح بازدید

از خودروی فوق بازدید فنی بعمل آمده، سوییچ در ید متصدی پارکینگ نمی باشد ولیکن قفل درب های خودرو کاملا باز بوده، آینه بغل های هر دو طرف شکسته،گلگیر جلو چپ و راست خوردگی دارد و بازسازی نشده،سپر جلو خوردگی دارد، جلو پنجره کامل و قاب های چراغ های جلو به همراه چراغهای جلو هر دو طرف شکسته می باشد،فاقد رادیو پخش بوده،قاب داشبورد و بالای جا سیگاری شکستگی دارد،روکش فابریک صندلی (تودوزی) پاره و غیرقابل استفاده است،گلگیرهای عقب دو طرف،سینی عقب، قاب های عقب و چراغ های عقب خوردگی دارد و بازسازی نشده، فاقد درب اتاق بار می باشد،قفل درب ها معیوب است،شیشه درب سمت راننده به همراه کلاف دور آن معیوب است، سقف خوردگی دارد و هنوز بازسازی نشده ، لاستیک چرخ عقب چپ فاقد آج لاستیک مناسب و دارای کندگی آج لاستیک است و نیاز به تعویض دارد،لذا میزان ارزش ریالی خودرو مذکور جهت هرگونه بهره برداری مقام محترم قضایی به شرح ذیل اعلام میگردد.

3)نظریه کارشناسی

احتراماً با توجه به نوع، مدل، تیپ و سایر مشخصه های ذکر شده خودرو فوق الذکر میزان ارزش آن با توجه به معایب اعلامی بالا، مبلغ 1.500.000.000 ریال معادل صد و پنجاه میلیون تومان تعیین میگردد.

خریدار می بایست 10 درصد مبلغ کارشناسی را به همراه داشته باشد.1-مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد.2-محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد.3-هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک،از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید.

روز انجام مزایده 1400/10/04  از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح می باشد.

برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به همراه داشته و  بحساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید. ضمنا چنانچه روز مزایده به علتی از علل مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزاید انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/04ساعت9:30الی10:30