فروش خودروسواری هیوندای i20سفید مدل2012

3750000000

توضیحات

9809983906500350

140068460000434831
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان رفسنجان  بشماره 9900424  مورخ 1/4/1400 محکوم علیه علیرضا میرزایی فرزند غلامرضا  محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 9.540.224.818 ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له بتول کهنوجی  ونيز پرداخت مبلغ477.011.240  بابت نيم عشر اجرایی درحق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح یک دستگاه سواری هیوندای i20 سفید رنگ مدل 2012 شماره شاسی M394598 و شماره موتور W006454 به شماره انتظامی 755د85ایران 77توسط هیات سه نفره کارشناسی منتخب در محل پارکینگ عرفان غرب واقع در جنب ترمینال آزادی بازدید و مراتب بشرح زیر تقدیم است . وضعیت ظاهری موتور خاموش سپر جلو و عقب درب صندوق عقب گلگیر عقب چپ خوردگی و دارای رنگ لاستیکها کارکرده حدود 70 درصد دارای آج نیاز به تعویض و نصب باطری جدید دارد اظهار نظر با عنایت به مراتب فوق و با توجه به وضعیت ظاهری لزوم تامین گیری قطعات و حداقل سرویس اولیه برای راه اندازی مجدد وسیله نقلیه .  ذیل اعلام میگردد از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ  3.750.000.000ریال معادل سیصد و هفتاد و پنج میلیون تومان ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روزدوشنبه  مورخ 29/9/1400از ساعت  11الي 11:30 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پیشنهادی في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت11 الی11:30