فروش خودروسواری هیوندای نقره ای مدل2011

4750000000

توضیحات

9409980227100447

140068460000435900
اجراي احكام شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 960075/ج 

 

به موجب اجرائیه 940458 مورخ 1395/11/24 صادره از شعبه  11  دادگاه عمومی تهران محکوم علیه آقای    عباسعلی اللهیاری طبق اعسار از پرداخت محکوم به مورخ 1400/08/11 محکوم به پرداخت مبلغ  8/000/000/000  ریال بابت پیش قسط  و نیم عشر اجرایی در حق دولت در حق محکوم له خانم میترا فرزادنیا می باشد که حسب تقاضای ایشان اموال  ذیل متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل  ارزیابی گردیده است.

خودروی هیوندای به پلاک انتظامی 599 س 56 ایران 68 نوع سوخت بنزینی به رنگ نقره ای متالیک، خودرو در زمان کارشناسی در حالت خاموش بوده، گیربکس مستعمل، سپرها رنگ رفتگی دارد شیشه ها سالم بوده و لاستیک در حد 70 درصد دارای عاج بوده است صندلی بدون روکش و چراغ جلو چپ تیره بوده است ، خودرو حدود 4 سال است در پارکینگ می باشد که رنگ بدنه خودرو به علت توقف طولانی در فضای باز سوخته است و رنگ رفتگی دارد و نیاز به تجدید رنگ دارد خودرو جهت راه اندازی مجدد نیاز به سرویس کامل دارد وبه علت فقدان سویچ امکان بازدید از صندوق عقب خودرو برای کارشناس میسر نبوده است و سایر مشخصات خودرو طبق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده می باشد. خودرو به شماره شاسی ***261098—مدل خودرو 2011 می باشد.

 

کارشناس قیمت پایه مزایده خودرو موصوف را به مبلغ 4/750/000/000 ریال تعیین نموده است.

 

مقرر گردید خودزرو مذکور  درروز چهارشنبه درتاریخ 1400/10/01  از ساعت 11/00 الی 11/30 در نشانی  واحد مزایده اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی از طریق مزایده به فروش برسد.( خودرو در پارکینگ در تهران آیت ا.. کاشانی خیابان اباذر پشت بیمارستان پیامبران می باشد )مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده اموال مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید مال مورد مزایده را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت11 الی11:30