فروش خودروسواری سمند سفید1389

500000000

توضیحات

9709981260700355

140091460000508918
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

 

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 2607 مجتمع شماره 27 شورای حل اختلاف، موضوع پرونده اجرائی به کلاسه فوق اجرای احکام مجتمع شماره 27 شورای حل اختلاف تهران، محکوم له علیرضا کلان پوریان  به طرفیت محکوم علیه سعید حیدری. محکوم علیه محکوم است به پرداخت اصل خواسته و خسارات قانونی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرائی در حق دولت، علیهذا اموال منقول به شرح ذیل را جهت توقیف معرفی گردیده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است:

یک دستگاه خودرو سمند ، مدل 1389، تیپ  LX-EF7-1700 ، سلیندر 4، رنگ سفید ، خودروی مذکور فاقد سوئیچ بوده وبه صورت موتور خاموش رویت شد و محفظه موتور رویت نشد . وضعیت ظاهری خودرو حکایت از توقیف طولانی مدت دارد و قسمت های مختلف بدنه شامل درب موتور گلگیر عقب دوطرف گلگیر جلو چپ تعویضی تشخیص داده شد و سایر نقاط خودرو تعمیر درگذشته تشخیص داده شد . خودرو از ناحیه جلو آثار تصادف شدید دارد که کیفیت آن به شرط رویت محفظه موتور است . لاستیک ها فرسوده و غیر قابل استفاده است . با توجه به توقیف طولانی مدت احتمال آسیب موتوری متصور است و رسوب روغن در سیلندر محتمل است. بیمه ندارد. مدارک رویت نشد. کارشناس رسمی دادگستری با جمیع جهات مرتبطه و بدون احتساب هزینه های جانبی از قبیل هزینه پارکینگ، عوارض، و …. قیمت خودرو را مبلغ 500/000/000 ریال معادل 50/000/000 تومان برآورد نموده است.

مزایده از ساعت 13 الی 13:30 مورخ 1400/09/27 در نشانی خ شریعتی، بالاتر از سه راه طالقانی، نرسیده به خیابان بهارشیراز، نبش کوچه فرهاد 2، تلفن 77512034 – فکس 77512011  اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع شماره 27 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده به فروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شده 500/000/000 ریال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را  پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده با دریافت معرفی نامه از اتومبیل فوق دیدن نمایند. ضمناً  کلیه هزینه های جانبی و انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد. همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است.

 


منشي واحد اجراي احكام مدني شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران – سيداميد شهرياري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت13 الی13:30